Psalm 28

1Abeet GODAU, ta wogga zaallau, taani nena xeesais; taani nena xeesin, taayyo tulloppa. Ne co77u giikko, taani duufuwaa biida asatu mala gidais. 2"Maaddo" gaada taani nena xeesiyo wodenne ne geeshsha Beeta Maqidasiyaakko zaarada ta kushiyaa micciyo wode, neeni ta watiwatuwaa siya. 3Tana iita asatuura gattada oiqqoppa; eti iitabaa oottiyaageeta. Hegeeti bantta wozanan kobabaa qoppi uttidi, bantta doonan bantta shooruwaara sarobaa haasayiyaageeta. 4Eta oosuwaadaaninne eta oosuwaa iitatettaadan etau qanxxa; eta kushiyaa etau zaara. Etau bessiya iitaa etau zaara. 5Eti GODAA oosuwaanne a kushee medhdhidobaa wudennan ixxido gishshau, GODAI eta qolana; zaaridi eta mulekka keexxenna. 6Ta watiwatuwaa siyido gishshau, GODAI galatetto. 7GODAI taayyo wolqqanne gonddalle; ta wozanai an ammanettees; hegan taani maadettaas. Hegaa gishshau, ta wozanai an ufaittees; taani yettan a sabbana. 8GODAI ba asaayyo wolqqa; i ba dooridi tiyido kawuwaa ashshiya miixaa. 9GODAU, ne asaa ashsha; neessi gidiyaageeta anjja. Eta heemmiyaagee nena gida; neeni eta merinaukka heemma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\