Psalm 29

1Inttenoo saluwan de7iya meretatoo, GODAABAA yootite; "Bonchchoinne wolqqai GODAABAA" giidi yootite. 2"Bonchchoi a sunttaassa" giidi, GODAABAA yootite; a geeshshatettaa puulan GODAAYYO goinnite. 3GODAA gunttai haattatu bollan siyettees. Bonchcho Xoossai dadaadan guummees; GODAI gita haattatu bollan guummees. 4GODAA gunttai wolqqaama; GODAA gunttai, "Hoola!" giissiyaabaa. 5GODAA gunttai zigata mentterettees; Liibaanoosa giyo biittan de7iya zigatakka GODAI mentterettees. 6Liibaanoosa dereta galo maraadan buraaqissees; Siriyoona giyo gita deriyaa bazzo korima booraadan phixxillissees. 7GODAA gunttai wolqqanttaa wolqqammissees. 8GODAA gunttai bazzuwaa qaattees; GODAI Qaadeesa Bazzuwaa qaattees. 9GODAA gunttai wolata qaattees; mittaa haittaakka qoqqofees. Yaatin, a Beeta Maqidasiyan de7iyaageeti, "Bonchchoi GODAASSI gido" yaagoosona. 10GODAI bashshaa haattaa bolli de7iya ba kawotaa araataa wottidi uttiis; GODAI ba kawotaa araatan uttidi, merinau kawotiis. 11GODAI ba asaassi wolqqaa immees. GODAI ba asaa sarotettan anjjees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\