Psalm 3

1Abeet GODAU, ta morkketi aiba corattidonaa! Ta bolli aappunati denddiyoonaa! 2Daroti, "Xoossai a ashshenna" yaagidi tabaa haasayoosona. 3SHin abeet GODAU, neeni ta yuushuwan gonddalle. Tana bonchchissiyaageenne gitayiyaagee nenattennee. 4Taani ta qaalaa xoqqissada GODAAKKO waassais. Waassin ba geeshsha deriyaappe taassi i zaarees. 5GODAI tana naagiyo gishshau, taani zin77ada xiskkaisinne beegottais. 6Taani tana dooddidi denddida tammaa sha7iya asatuyyookka yayyikke. 7Abeet GODAU, dendda! Abeet ta Xoossau, tana ashsha! Aissi giikko, neeni ta morkketa ubbaa goggocuwaa shocadasa; iitatu achchaakka menttadasa. 8Ashettai GODAAGAA; GODAU, ne asaa neeni anjja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\