Psalm 30

1Abeet GODAU, neeni tana ciimmaappe kessido gishshaunne ta morkketan, "Hashshu au" giissabeenna gishshau, taani nena xoqqu xoqqu oottana. 2Abeet GODAU ta Xoossau, neeni tana maaddanaadan, taani nena xeesaas; xeesin neeni tana pattadasa. 3Abeet GODAU, tana duufuwaa beennaadan naagadasa; duge ciimma ollan gelennaadan, neeni tana paxa ashshadasa. 4Inttenoo Xoossaa asatoo, GODAAYYO yexxite; a geeshsha sunttaakka galatite. 5A hanqqoi guutta wodiyaassa, shin a kehatettai de7o laitta ubbaassa. Qammi yeekiiddi aqikko, maalladoi ufaissa gidees. 6Taani woppan de7iyo wode, "Simmi taani mulekka yeeqikke" yaagaas. 7Abeet GODAU, neeni taayyo kehido wode, tana gita deriyaadan minttada essadasa. SHin neeni ne sinttaa wora zaarido wode, taani dagammaas. 8Abeet GODAU, taani nena xeesaas; taani GODAASSI watiwatada hagaadan yaagaas; 9"Taani haiqqiyoogaappe woikko duufuwan geliyoogaappe ai demmuutee? Baanau laamettida asi nena galatii? Neeni ammanettiyoogaa yootii? 10Abeet GODAU, taayyo neeni siya; taayyo qaretta. Abeet GODAU, neeni taayyo maado gida" yaagaas. 11Ta yeehuwaa yettau laammadasa. Kayyo maayuwaa taappe qaarada, ufaissaa tana maizzadasa. 12Hegaa gishshau, taani nena sabbanaappe attin, co77u giikke. Abeet GODAU ta Xoossau, taani nena merinaukka galatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\