Psalm 31

1Abeet GODAU, taani neekko baqatais; audenne tana yeellayoppa. Ne xillotettan tana ashsha. 2Ne haittaa taakko yegga; eesuwan tana ashsha. Neeni taani geemmiyo wogga zaallanne tana ashshiya mino qato taassi gida. 3Ee, neeni taayyo wogga zaallanne qato; ne sunttaa gishshau, neeni tana kaalettanne bessa. 4Neeni taayyo geemmiyoosaa gidiyo gishshau, eti tau qotti wottido piriyaappe tana neeni naaga. 5Abeet GODAU, tumaa Xoossau, taani ta shemppuwaa ne kushiyan wottais; neeni tana wozana. 6Pattenna eeqatussi goinniyaageeta neeni ixxaasa; shin taani GODAN ammanettais. 7Ta metuwaa neeni be7ido gishshaunne ta tuggaa neeni erido gishshau, taani aggenna ne siiquwan ufaittananne ufaissau poocu gaana. 8Neeni tana morkkiyaa kushiyan aattada immabaakka; ta tohotakka aaho sohuwan essadasa. 9Abeet GODAU, taani metuwan gelido gishshau, taayyo qaretta. Taani daro mishettido gishshau, ta aifeekka, ta ashoikka, ta shemppoikka daafuriis. 10Mishuwaa daruwan ta de7oi ciriis; ta laittatikka oolishin wuridosona. Metuwaa daruwan ta wolqqai hitiis; ta meqettatikka arggaacidosona. 11Ta morkketu ubbaa gaasuwan taani ta shoorotuyyo kariyoobaa, ta dabbotuyyookka yashissiyaabaa gidaas. Ogiyan tana be7idaageetikka taappe baqatoosona. 12Taani haiqqidabaadan dogettaas; moorettin olidobaa mala gidaas. 13Taani darotu saasukettaa siyaas; dagamai ubbasaara de7ees. Eti ta bolli yaa7oosonanne tana woranau maqettoosona. 14SHin GODAU, taani nenan ammanettada, "Neeni ta Xoossaa" yaagais. 15Ta de7oi ne kushiyaana. Tana yedettiya ta morkketu kushiyaappe tana neeni ashsha. 16Ne ashkkaraa bollan ne som77uwaa poo7issa; aggenna ne siiquwan tana ashsha. 17Abeet GODAU, taani nena xeesiyo gishshau, tana yeellayoppa. SHin iitati yeellatona; eti duufuwan gelidi, sirphphi goona. 18Otoruwaaninne kariyan xillotu bolli xalidi haasayiyo gishshau, eta worddotiya doonaa co77u ootta. 19Neessi yayyiyaageetuyyo neeni minjjidonne neekko baqatiyaageetuyyo asaa sinttan neeni oottido ne kehatettai aiba daroo! 20Neeni eta ne sinttan geema sohuwan genttada, asaa maqquwaappe ashshaasa. Neeni eta ne dunkkaaniyan qosada, inxxarssaa boshaappekka ashshaasa. 21Taani morkkee doddido katamaa giddon de7iyo wode, i tana maalaalissiya ba aggenna siiquwaa bessido gishshau, GODAI galatetto. 22Taani dagammada, "Taani ne sinttaappe kichchaas" yaagaas. SHin tana maaddana mala, nena xeesido wode, ta watiwatuwaa neeni siyadasa. 23Inttenoo, Xoossaa asatoo, GODAA siiqite. GODAI ammanettiyaageeta naagees; shin otoranchchatussi eta waagaa wurssi qanxxees. 24Inttenoo, GODAN ufaissaa oottiyaageetoo, minnitenne wozannaamite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\