Psalm 33

1Inttenoo, xillotoo GODAASSI ufaissan yexxite; suure asati a galatanau bessees. 2Maazinqqiyaa diixxiiddi, GODAA galatite; tammu baqettan waaxettida diittaakka ayyo diixxite. 3Ooratta yettaa yexxite; loitti diixxiiddi, qaalaa xoqqissidi yexxite. 4GODAA qaalai suure; i oottiyo ooso ubbai ammanettiyaagaa. 5GODAI xillotettaanne tumu pirddaa dosees; aggenna a siiqoi sa7aa kumiis. 6GODAA qaalan saloti merettidosona. A doonaappe kiyiya shemppuwan etan de7iya awai, aginainne xoolintteti oosettidosona. 7Gita abbaa haattaa i issidiran eelissiis; he ciimma haattaa issisan zeeriis. 8Sa7a ubbai GODAAYYO yayyo; sa7an de7iya asai ubbai GODAA bonchcho. 9Aissi giikko, i haasayin haniis; i azazin, minnidi eqqiis. 10GODAA erenna kawotettatu zoretaa GODAI laalees; eta halchchuwaakka halissees. 11GODAA halchchoi merinaassi eqqidi de7ees; a wozanaa qofaikka yeleta ubbaa gakkanau de7ees. 12Xoossai GODAA gidido kawotettai, i baassa oottidi doorido asai anjjettidaagaa. 13GODAI saluwaara duge xeellidi, asaa ubbaa be7ees. 14GODAI ba de7iyoosaappe sa7an de7iya ubbaa xeellees. 15I eta ubbaa wozanaa medhdhees; eti oottiyoobaa ubbaa erees. 16Kawoi ba wottaaddaraa coratettan attenna; olanchchai ba wolqqaa minotettan kessi ekkenna. 17Ola pari xoonissana giidi naagiyoobi mela; i ba wolqqaa minotettan ashshanau danddayenna. 18GODAA aifeti ayyo yayyiyaanne aggenna a siiquwan ufaissaa oottiya asatu bollaana. 19Hegeenne, eta haiquwaappe ashshanaassanne koshaa wodiyan paxa wottanaassa. 20Nuuni GODAN ufaissaa oottoos; i nuna maaddiyaagaanne nu gonddalle. 21Nuuni a geeshsha sunttan ammanettiyo gishshau, nu wozanai an ufaittees. 22Abeet GODAU, nuuni nenan ufaissaa oottiyoogaadan, aggenna ne siiqoi nunaara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\