Psalm 34

1Taani GODAA ubba wode galatana; a galatai ai wodenne ta doonaappe paccenna. 2Taani GODAN ceeqettais; naaqettidaageeti hegaa siyidi ufaittona. 3Tanaara gididi, GODAA gitayite. Ane issippe a sunttaa xoqqu xoqqu oottoos. 4Taani GODAA koyaas; koyin i taayyo zaariis; taani yayyiyoobaa ubbaappe tana i ashshiis. 5Naaqettidaageeti akko xeellidi ufaittoosona; eta som77oi mulekka yeellatenna. 6Ha hiyyeesa bitanee waassiis; waassin GODAI a waasuwaa siyiis; a metuwaa ubbaappe a ashshiis. 7GODAA kiitanchchai GODAASSI yayyiya asata naagees; i eta yuushuwan gididi, eta ashshees. 8GODAI keha gidiyoogaa xeelli be7ite. Akko baqatiya asi anjjettidaagaa. 9Inttenoo, a geeshsha asatoo, GODAAYYO yayyite; aissi giikko, ayyo yayyiya ubbatuyyo aibinne paccenna. 10Gaammotikka miyoobai xayin namisettoosona; shin GODAA koyiyaageetau lo77obi aibinne paccenna. 11Ta tamaaretoo, haa yiite; siyite; GODAA yashshaa taani inttena tamaarissana. 12Lo77o de7uwaa de7anaunne kehabaa be7ana mala, ba baree aduqqanau koyiya asi waanida asee? 13Ne inxxarssai iitabaa haasayennaadan, ne doonaikka wordduwaa odennaadan teqqa. 14Iitaappe shaahetta; lo77obaa ootta; sarotettaa keehi koyada kaalla. 15GODAA aifee xillotukko xeellees; qassi i ubba wode eta waasuwaa ezggees. 16Eta hassayissiyaabaa biittaappe xaissana mala, GODAI iitaa oottiyaageeta ba hanqqo som77uwan xeellees. 17Xilloti waassoosona; waassin GODAI eta waasuwaa siyees. I eta meto ubbaappe ashshees. 18GODAI wozanai me77idoogeetussi mataana; qassi bantta ayyaanan liiqidaageeta ashshees. 19Xillo asa metoi daro; shin GODAI a he ubbaappe ashshees. 20GODAI a mintti naagiyo gishshau, a meqettaappe issoinne meqqenna. 21Iitata iitatettai worana; xillota ixxiyaageeti pirddettana. 22GODAI ba ashkkarata ashshees. Akko baqatida ooninne pirddettenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\