Psalm 35

1Abeet GODAU, tanaara eqettiyaageetuura neeni eqetta; tanaara olettiyaageetuura neeni oletta. 2Gonddalliyaanne hara ola miishshaa oiqqada, tana maaddanau dendda. 3Tana yedettiyaageetu bollan ne tooraanne mashshaa dentta. Tana, "Aikkobaa; taani nena ashshiyaagaa" yaaga. 4Ta shemppiyo woranau koyiyaageeti yeellatonanne kauyyona; ta bolli iitabaa maqettiyaageeti kauyyidi guyye simmona. 5GODAA kiitanchchai eta yedettiyo wode, eti carkkuwaa sinttan de7iya suullaadan hanona. 6GODAA kiitanchchai eta dechchana haniyo wode, eta ogee xumanne hallitta gido. 7Coo tana oiqqanau bantta piriyaa wottidosona; qassikka coo tana oogganau ollaa bookkidosona. 8Erennan de7ishin, eta bollan bashshai puttu go. Eti wottido piree eta oiqqo; eti bashshan kunddona. 9He wode taani GODAN ufaittana; i ashshido gishshau, taani ufaissaa poocu gaana. 10Ta kumetta asatettai nena, "Abeet GODAU, ne mali oonee? Hiyyeesaa wolqqaamaa kushiyaappe wotta ekkaasa. Hiyyeesaanne metootanchchaa bonqqi miyaageetu kushiyaappe ashshaasa" yaagana. 11Wordduwaa markkattiyaageeti ta bolli denddoosona. Taani erennaban tana mootoosona. 12Taani lo77o oottidoogaa kushiyaa iitaa zaaroosona; yaatin, taani azzanais. 13SHin taani eti harggido wode, waaruwaa maayaas; ta asatettaa xooman daafurssaas. Ta huuphiyaa ziqqi oottada, ta dabbossi woikko ta ishassi woossiyoogaadan woossaas. Issi asi ba aayeessi kayyottiyoogaadan ta huuphiyaa ziqqissada, yeekkaidda hemettaas. 15SHin eti taani xubettidoogan ufaittidi, ta bolli shiiqidosona. Taani erenna asati tana wadhdhidi, aguwaa ixxidosona. 16Eti wobbiyaa asa baceessiyaabaadan tana baceessoosona; eti yiillotidi, bantta achchaa garccidosona. 17Abeet Godau, neeni aude gakkanaassi co77u gaada xeelluutee? Eta iita oosuwaappe tana ashsha; ha gaammotu mala asatuppe tana wotta ekka. 18He wode kunttida yaa7an taani neeyyo galataa immana; cora asaa shiiquwan taani nena galatana. 19Wordduwan tana morkkiyaageeti ufaittoppona; tana coo ixxiyaageeti ta bolli qim77otoppona. 20Eti sarobaa haasayiyoogaa aggidi, biittan co77u giidi de7iya asatu bollan wordduwaa medhdhidi haasayoosona. 21Eti bantta inxxarssaa ta bolli qarayidi, "Ee, ee, neeni oottidoogaa nuuni nu aifiyan be7ida" yaagoosona. 22Abeet GODAU, neeni hagaa be7adasa; co77u gooppa. Abeet Godau, neeni taappe haakkoppa. 23Abeet ta Xoossau, ta Godau, ta gishshaa dendda; ta doona gidada mootetta. 24Abeet GODAU, ta Xoossau, ne xillotettan tana shatintta; ta morkketa ufaissoppa. 25Eti banttau, "Hashshu, hashshu, nuuni nu wozanan amottidoogaa gattida. Nuuni a mittida" gaanaadan oottoppa. 26Ta waayiyan ufaittiyaageeti mule yeellatonanne kauyyona. Ta bollan otorettiyaageeti yeellaanne kaushshaa maayona. 27Taani shatimmiyoogaa dosiyaageeti ufaittidi, "Hashshu!" goosona. Eti ubbatoo, "Ba ashkkaraa sarotettan ufaittiya GODAI gitato" yaagona. 28Gallassa kumettan ta inxxarssai ne xillotettaabaanne ne galataabaa yootana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\