Psalm 36

1Iita asi ba wozanan de7iya iitatettaa cenggurssaa ezggees. Xoossaassi yayyiyoobi a qofan baawa. 2Aissi giikko, i bana keehippe nashshees; hegaassi i ba nagaraa demmanaunne ixxanau danddayenna. 3A doonaappe kiyiya haasayai genenne worddo. Aadhdhida eraabaanne lo77obaa oottiyoogaa i aggiis. 4I ba hiixan de7iiddikka genebaa oottanau halchchees. I lo77o gidenna ogiyan eqqiis; i iitabaa ixxenna. 5Abeet GODAU, aggenna ne siiqoi salota gakkees; ne tumatettaikka bolla shaaraadan xoqqees. 6Ne xillotettai ubbaappe xoqqa deretu mala; ne pirddaikka ubbaappe ziqqa ciimmaa mala. Abeet GODAU, neeni asaakka do7aakka naagaasa. 7Abeet Xoossau, aggenna ne siiqoi aiba al77obee! Asai ne qefiyaa giddo baqati attees. 8Eti ne so gidaappe miidi kalloosona; ne kehatettaa shaafaappe neeni eta ushshaasa. 9Aissi giikko, de7uwaa pulttoi ne achchan de7ees; ne poo7uwan nuuni poo7uwaa be7oos. 10Nena eriyaageeta neeni siiqiyo siiquwaanne suuretussi kehiyo kehaa aggoppa. 11Otoranchchaa tohoi tana yedhdhoppo; nagaranchchatu kushee tana yedettoppo. 12Iita asati kunddidaageeta be7ite; eti kunddidosona; denddanaukka danddayokkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\