Psalm 37

1Iitaa oottiyaageetu gishshau yiillotoppa. Nagaraa oottiyaageeta anaacoppa. 2Aissi giikko, eti maataadan eesuwan melana; shullida bonccuwaadan eti haiqqana. 3Neeni GODAN ammanetta; lo77obaa ootta. Yaatada biittan saro de7a. 4GODAN ufaitta; i neeyyo ne wozanaa amuwaa immana. 5Ne ogiyaa hadaraa GODAAYYO imma. An ammanetta; i neessi oottana. 6I ne shatinttaa maallado xalqqiyaadan, qassi ne yohuwaa pirddaa gallassa seetaa awaadan poo7issana. 7GODAA sinttan co77u gaada, i oottanaashin, danddayan naaga. Eta iita halchchoi polettin, duretida asatu bolli yiillotoppa. 8Hanqquwaa agga; yiilluwaappe teqetta. Yiillotoppa; aissi giikko, hegee metuwan yeggees. 9Iitaa oottiyaageeti xoqollettidi xayana; shin GODAN ufaissaa oottiyaageeti biittaa laattana. 10Iitaa oottiyaageeti guutta wodiyaappe guyyiyan de7okkona; neeni eta koyiyaakkokka eti beettokkona. 11SHin ashkketi biittaa laattana; eti sarotettaaninne duretettaan ufaittidi daana. 12Iita asi xillo asa bolli maqetteesinne ba achchaa garccees. 13SHin Godai iitatu bollan miiccees; aissi giikko, eta gallassai yiyoogaa i erees. 14Iita asati hiyyeesatanne metootanchchata ongganaunne suuretettan hemettiyaageeta woranau, bantta bisuwaa shoddidosonanne bantta wonddafiyaa dafidosona. 15SHin eta bisoi eta wozana aifiyan gelana; eta wonddafeekka meqqana. 16Xilluwaassi de7iya guuttabai cora iita asatussi de7iya darobaappe lo77o. 17Aissi giikko, iitatu wolqqai meqqana; shin xillota GODAI zemppissees. 18Suure asatu ogiyaa GODAI erees; eta laataikka merinau etabaa gidana. 19Iita wodiyan suure asati yeellatokkona; koshaa wodiyan eti kallana. 20SHin iita asati haiqqana. GODAA morkketi gam77enna dembbaa ciishshaa mala; eti cuwaadan xayana. 21Iita asi tal77i ekkidi qanxxenna; shin xillo asi qarettidi immees. 22GODAN anjjettidaageeti biittaa laattana; shin qanggettidaageeti xoqolletti xayana. 23Asai baanau bessiya ogiyaa GODAI kaalettees. I bana ufaissiya asata minttees. 24Eti xubettikkokka kunddokkona; aissi giikko, GODAI eta kushiyaa oiqqidi kaafees. 25Taani kase yelaga; ha77i simmi cimaas; shin xillo asi coo attin, woikko a naati miyoobaa woossin, taani mulekka be7a erikke. 26I ubba wodekka keha; coo tal77ees. A zaretikka anjjo gidana. 27Iitaappe haakka; lo77obaa ootta. Yaatikko, ne zerettai biittan merinau de7ana. 28Aissi giikko, GODAI xillobaa dosees. Xoossaa asata i yeggenna; xilloti merinau naagettoosona. SHin iitatu zerettai xoqollettana. 29Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana. 30Xilluwaa doonai aadhdhida eraa yootees; a inxxarssaikka xillobaa haasayees. 31A Xoossaa higgee a wozanan de7ees; a tohoikka appe harchchenna. 32Iita asi xillo asa wochcheesinne woranau koyees. 33SHin GODAI xillo asa a kushiyan yeggenna; pirddau eqqiyo wodekka a bolli pirddissenna. 34GODAN ufaissaa wottada, a ogiyaa naaga. Neeni biittaa laattana mala, i nena gitayana. Iita asati xoqollettidi xayishin, neeni be7ana. 35Taani issi wode issi daganttiya iita bitaniyaa, woladan daayidaagaa be7aas. 36SHin taani he sohuwaara simmada kanttiyo wode i xayiis; koyinkka i beettibeenna. 37Ane lo77o asa akeeka; suure asa be7a; aissi giikko, saro asaassi sintta yeletai de7ana. 38SHin mooranchchati mule xayana; iitatu yeletaikka xoqolletti xayana. 39Xillotu atotettai GODAAPPE yees; metuwaa wode i etayyo naagetti attiyo soho. 40GODAI xillota maaddeesinne ashshees. Eti akko baqatido gishshau, i eta iitatuppe wotti ekkeesinne ashshees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\