Psalm 38

1Abeet GODAU, ne hanqquwan tana godatoppa; ne yiilluwan tana qaxxayoppa. 2Ne wonddafiyaa zubbeti tana caddirggidosona; ne kusheekka tana naaqqi oiqqiis. 3Neeni lanccido gishshau, ta bollai payyenna; ta nagaraa gishshau, ta asatettai sarenna. 4Ta iitatettai di7uwaadan tana muukkiis; denddenna gita toohuwaadan taayyo deexxees. 5Taani nagaraa oottido eeyyatettaa gishshau, ta mazunttai giishshaa oittidi xinqqiis. 6Ta harggiyaa gaasuwan taani hokkaasinne quunnaas. Gallassa kumettaa yeekkaidda pe7aas. 7Tana mishoi xuuggees; ta bollai payyenna. 8Taani hitaasinne nippi gaas; taani tuggatada oolais. 9Abeet Godau, ta amo ubbai neeyyo erettees; taani ooliyoogee neeppe geemmibeenna. 10Ta wozana aifiyan diddiqees; ta wolqqai hitiis; ta aifiyaappe payyatettai kichchiis. 11Ta mazunttaa gishshau, ta shoorotikka ta laggetikka haahuwan eqqidosona. Ta dabbotikka taappe haakkidosona. 12Tana woranau koyiyaageeti bantta piriyaa taayyo yeggoosona. Tana qohanau koyiyaageeti, "Nangga; nuuni nena demmana" yaagidi, manddoosonanne gallassa kumettaa ta bolli yaa7oosona. 13He wode taani tulle asa mala, siyikke; taani duude asa mala, doonanne pogikke. 14Ee, taani siyennanne doonai zaarenna asa mala. 15SHin abeet GODAU, taani nenan ufaissaa oottais. Abeet Godau, ta Xoossau, neeni taayyo zaaruwaa immana. 16Taani GODAA, "Ta gedee xubettin, eti, 'Ayyo hashshu' gaanaadaaninne ta bolli ceeqettanaadan oottoppa" yaagais. 17Taani kunddana hanais; ta sahoinne tana yeddennan ixxiis. 18Taani ta iita oosuwaa paaxais; taani ta nagaraa gaasuwan azzanais. 19Ta morkketi goobanne wolqqaama; tana coo ixxiyaageeti cora. 20Taani lo77obaa oottin, taayyo iitaa zaariya asati, taani lo77obaa kaalliyo gishshau, tana ixxoosona. 21Abeet GODAU, tana yeggoppa. Abeet ta Xoossau, taappe neeni haakkoppa. 22Abeet Godau, tana ashshiyaagoo, tana maaddanau ellella.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\