Psalm 39

1Taani, "Ta inxxarssan nagara oottennaadan, ta ogiyaa naagana. Iita asati ta sinttan de7iyo wode, ta doonaa barana" yaagaas. 2SHin taani duudaadan co77u gaas; taani harai atto lo77obaa haasayiyoogaara agginkka, ta waayee yaa dariis. 3Taani hirggaas; taani qofan sheekkidaashin, ta qofai poddu giidi, eexxi kiyiis. Yaatin, ta inxxarssan hagaadan yaagaas; 4"Abeet GODAU, ta de7uwaa wurssettaanne taayyo de7anau attida gallassaa tana bessa. Qassi ta de7oi ciranau ai keenaa eesotiyaakko, tana erissa. 5Neeni ta laittaa qii takkaaro keesa kessadasa. Ta baree ne sinttan bainnabaa mala; tumaappe asi ubbi issiton shemppiyo carkko mala. 6Tumaappe asai eeshuwaadan hemettees; tumaappe coo mela simerettees. I aquwaa shiishshees; shin ekkana asa erenna. 7"Abeet Godau, ha77i simmi, taani naagiyoobai aibee? Taani ufaissaa oottiyoi nenaana. 8Ta mooro ubbaappe tana ashsha; eeyyatan tana toochissoppa. 9Hagaa ubbaa oottidaagee nena gidiyo gishshau, taani duudaas; doonanne pogabeikke. 10Ne boshaa ta bollaappe dentta. Ne kushiyaa minotettaa gaasuwan taani hitais. 11Neeni asa a nagaraa gishshau, seeraasanne qaxxayaasa; a al77obaakka bil77aadan wurssaasa. Tumaappe asi ubbi issiton shemppiyo carkko mala. 12"Abeet GODAU, ta woosaa siya; tana maaddanau ta waasuwaa ezgga. Ta afuttaa co77u gooppa; aissi giikko, taani ta aawatu ubbaadan betenne imatta gidada, nenaara de7ais. 13Taani shaahettanaappenne xayanaappe kasetada ufaittana mala, hai tana agga" yaagaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\