Psalm 4

1Abeet tana xillissiya Xoossau, taani nena xeesiyo wode, taayyo koya. Taani un77ettido wode, neeni tana shemppissadasa. Taayyo neeni qarettada ta woosaa siya. 2Inttenoo asatoo, intte aude gakkanaassi ta bonchchuwaa kaushshuuteetii? SHori bainnabaakka aude gakkanaassi intte siiquuteetii? Wordduwaanne aude gakkanaassi caddi oiqqi kaalluuteetii? 3SHin GODAI Xoossaa asata baayyo dummayi wottidoogaa intte erite. Taani GODAA xeesiyo wode, i taayyo siyees. 4Hanqqettite, shin intte hanqquwan nagaraa oottoppite. Hiixan zin77iyo wode, intte wozanaa qoritenne sirphphi giite. 5GODAAYYO likke yarshshuwaa yarshshitenne GODAN ammanettite. 6Daroti, "Nuna lo77obaa bessanai oonee?" yaagoosona. Abeet GODAU, neeni nuna keha aifiyan xeella. 7Neeni ta wozanan gita ufaissaa kunttadasa. Hegeenne, katta aifeenne ooratta woiniyaa eessai banttayyo darin ufaittiyaageeta ufaissaappekka dariyaagaa. 8Abeet GODAU, ne xalaalai tana saruwan naaga wottiyo gishshau, taani zin77ada sarotettan xiskkais.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\