Psalm 40

1Taani GODAA danddayan naagaas; i taakko simmidi, ta waasuwaa siyiis. 2Bashsha ollaappe, liqimissiyaa urqqaappe tana kessiis. Ta gediyaa shuchchaa bollan essiis; qassi ta ogiyaakka saro oottiis. 3I ta doonan ooratta yettaa wottiis; he yettainne, "Nu Xoossai galatetto" yaagiyaagaa. Daroti be7idi, yayyananne GODAN ammanettana. 4GODAA bau ammanettiyoobaa oottida asi, otoranchchatukkonne worddo xoossatussi goinniyaageetukko simmenna asi anjjettidaagaa. 5Abeet GODAU, ta Xoossau, neeni daro maalaalissiyaabaa oottadasa; nenaara likkettiyai ooninne baawa! Neeni nuuyyo qoppido lo77o qofaa ooninne qoodanau danddayenna. Hegee taani yootin, wuriyaabaa gidenna. 6Neeni yarshshonne imo koyabaakka; shin siyana mala, taayyo haittaa dooyadasa. Xuuggiyo yarshshuwaanne nagaraa yarshshuwaa neeni koyabaakka. 7Hegaappe guyyiyan taani, "Xaatta maxaafan tabai xaafettidoogaadan, taani yaas. 8Abeet ta Xoossau, taani neeni koyiyoogaa oottanau dosais; ne higgee ta wozanaa giddon de7ees" yaagaas. 9Kunttida yaa7an taani, "GODAI nuna ashshees" yaagada, mishiraachchuwaa yootaas. Abeet GODAU, neeni eriyoogaadankka, taani ta doonan yootiyoogaa aggikke. 10Taani ne xillotettaa ta wozanaa giddon qosabeikke; neeni ammanettiyoogaanne ashshiyoogaa yootaas. Qassi aggenna ne siiquwaanne ne tumatettaa ne kunttida yaa7aappe genttabeikke. 11Abeet GODAU, ne maarotettaa taappe haassoppa. Aggenna ne siiqoinne ne tumatettai tana ubba wode naago. 12Aissi giikko, qoodi bainna iitabai tana dooddiis. Ta iitatettai tana gakkidi gooziis; taani xeellanau danddayikke. Ta iita oosoi ta huuphiyaa binnaanaappe dariis; ta wozanai ta giddon seeriis. 13Abeet GODAU, tana ashshanau eeno ga; abeet GODAU, tana maaddanau eesota. 14Tana woranau koyiyaageeti mulekka yeellatonanne kauyyona. Taani qohettanaagaa amottiyaageeti kauyyidi guyye simmona. 15Ta bolli, "Au hashshu! Hashshu!" giidaageeti xoonettido gishshau, yeellatona. 16SHin nena koyiya ubbati nenan ufaittonanne hashshu goona. Qassi ne atotettaa dosiyaageeti ubbati, "GODAI gitato!" yaagona. 17Taani hiyyeesanne metootanchcha; tabaa Godai qoppo. Tana maaddiyainne ashshiyai nena; abeet ta Xoossau, gam77oppa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\