Psalm 41

1Hiyyeesaayyo qoppiya asi anjjettidaagaa; metuwaa gallassi GODAI a ashshees. 2GODAI a naagidi, paxa wottees. Inne biittaa bollan anjjettidaagaa gidees; GODAI a a morkketu amuwaayyo aattidi immenna. 3GODAI a harggiyaa hiittan de7ishinkka maaddees; i sahettinkka, a pattees. 4Tana gidikko, taani, "Abeet GODAU, taani nena naaqqido gishshau, tana maara; harggiyaappenne tana patta" yaagaas. 5Ta morkketi iitaban tana haasayiiddi, "I aude haiqqanddeeshsha? Qassi a sunttaikka aude xayanddeeshsha?" yaagoosona. 6Tana be7anau yiya ooninne taayyo worddobaa yootees; ba wozanan tana zigiriyoobaa qorees. Hegaappe guyyiyan, kare kiyidi, yan han oduwaa laalees. 7Tana ixxiya ubbati issippe ta bollan saasukkoosona; "Iitabai a bolli gakkees" giidi qoppoosona. 8Qoppidi, "A iita harggee oiqqiis; i he zin77idosaappe mulekka denddenna" yaagoosona. 9Harai attin, taani ammanettiyo ta siiqo laggee, taani barssidoogee ta kushiyaa saxxiis. 10SHin abeet GODAU, neeni tana maara; taani eta kushiyaa kessanaadan, tana harggiyaa hiittaappe dentta. 11Neeni tanan ufaittidoogaa taani erais; aissi giikko, ta morkkee tana xoonibeennanne ta bolli gairibeenna. 12Neeni tana ta suuretettaa gishshau kaafadasa; ne sinttan tana merinau wottadasa. 13GODAI, Israa7eela Xoossai, merinaappe merinaa gakkanau galatetto. Amin77i. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\