Psalm 42

1Gaarai goggiya haattaa laamotiyoogaadan, abeet Xoossau, hegaadan taanikka nena laamotais. 2"Taani baada, Xoossaa sinttaa be7anai audeeshsha?" gaada, Xoossaa, de7o Xoossaa saamettais. 3Asati ubbatoo, "Ne Xoossai awan de7ii?" yaagiyo wode, taayyo gallassinne qammi ta afuttai quma gidiis. 4Taani eta baalaa bonchchanau shiiqida daro asaa giddoora salppiyan hombbocishiininne galata yettaa yexxishin, Xoossaa keetti kaalettidoogaa qoppiyo wode, ta wozanai azzanidi, giddon seerees. 5Tanooshsho, taani aissi azzaniyaanaa? Qassi aissi jabbukettiyaanaa? Taani Xoossan ufaissaa wottana. Aissi giikko, taani ha77ikka tana ashshiyaagaanne ta Xoossaa galatana. 6Ta wozanai azzaniis; hegaa gishshau, taani Yorddaanoosa biittan, Hermmoone xoqqan, Miizaare Deriyan eqqada nena hassayais. 7Ne soossuwaa gunttan ciimmai ciimmau alaahees; qassi ne beetainne ne hobbee ubbai ta bollaara goggiis. 8Gallassi GODAI aggenna ba siiquwaa taayyo kiittees. Qammikka a yettai tanaara de7ees; he yettaikka taani taayyo de7uwaa immiya Xoossaa woossiyo woosaa. 9Xoossaa, ta wogga zaallaa taani, "Aissi tana dogadii? Taani aissi ta morkkiyan naaqettada azzanaidda hemettoo?" yaagais. 10Ta morkketi tana, "Ne Xoossai awan de7ii?" yaagi yaagidi, ta meqettaa menttidi cayoosona. 11Tanooshsho, taani aissi azzaniyaanaa? Qassi aissi jabbukettiyaanaa? Taani Xoossan ufaissaa wottana. Aissi giikko, taani ha77ikka tana ashshiyaagaanne ta Xoossaa galatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\