Psalm 43

1Abeet Xoossau, tana shatintta. Xoossaa erenna deretuura ta mootuwaa neeni mootetta. Cimmiya iita asatuppe tana neeni ashsha. 2Xoossai, taani naagetta attiyo miixai nena. Neeni tana aibissi aggai? Taani aissi ta morkkiyan naaqettada azzanaidda hemettoo? 3Ne poo7uwaanne ne tumaa taayyo kiitta; eti tana kaalettona. Ne geeshsha deriyaa neeni de7iyoosaa efoona. 4He wode taani ta Xoossaa yarshshuwaasaa, tana ufaissiya Xoossaakko baana. Abeet Xoossau, ta Xoossau, taani diittaa diixxaidda, nena sabbana. 5Tanooshsho, taani aissi azzaniyaanaa? Qassi aissi jabbukettiyaanaa? Taani Xoossan ufaissaa wottana. Aissi giikko, taani ha77ikka tana ashshiyaagaanne ta Xoossaa galatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\