Psalm 44

1Abeet Xoossau, aadhdhida wodiyan, beni nu aawatu wodiyan, neeni oottidobaa nuuni nu haittan siyida; nu aawatikka nuuyyo yootidosona. 2Kawotettata neeni ne kushiyan laaggada kessadasa; nu aawata eta biittan tokkadasa; hara kawotettaa qaxxayadasa; shin ne dereta dureyadasa. 3Eti bantta bisuwan mashshan olidi, he biittaa kessibookkona; eti bantta kushiyaa minotettan xoonibookkona. SHin neeni eta siiqido gishshau, eti ne ushachcha kushiyaa, ne qesiyaanne ne sinttaa poo7uwaa wolqqan xoonidosona. 4Yaaqooba asau xoonota azaziya ta kawoinne ta Xoossai nena. 5Nenan gididi, nu morkketa nuuni sugi olana; ne sunttan nu ixota nuuni yedhdhana. 6Taani ta tooran ammanettikke; ta bisoikka tana ashshenna. 7SHin neeni nuna nu morkketuppe ashshadasa; qassi nuna ixxiyaageeta neeni kaushshadasa. 8Nuuni ubba wode Xoossan ceeqettoos; ne sunttaassi merinau galataa immana. 9SHin ha77i neeni nuna aggadasa; kaushshadasa; nu tooraasaara issippe olaa baakka. 10Nu morkketu sinttaappe nuna baqatissadasa; nu morkketi nubaa bonqqidosona. 11Neeni nuna dorssatudan shuhau aattada immadasa; qassi kawotettatu giddon nuna laaladasa. 12Neeni ne asaa hiraisuwan baizzadasa; aiba worenne demma be7akka. 13Neeni nuna nu shooroti boriyoobaanne, qassi nu heeran de7iyaageeti qilliicciyoobaanne miicciyoobaa oottadasa. 14Neeni nuna kawotettata giddon haise kessadasa; nuna eti bantta huuphiyaa qaatti qaatti qiriyoobaa oottadasa. 15Taani gallassa kumettan tooshettaidda de7ais; tana cayiyaageetunne boriyaageetu gaasuwan, tana morkkiyaageetunne manddiyaageetu gaasuwan, tana yeellai kammiis. 17Nuuni nena dogibeennabaa gidikkokka, woikko ne maachchaa kanttibeennabaa gidikkokka, hagee ubbai nu bollan haniis. 18Nu wozanai neeppe guyye simmibeenna; nu tohoi ne ogiyaappe gaxi kiyibeenna. 19SHin neeni nuna mentterettada do7a giddon yeggadasa; sakkana xuman kammadasa. 20Wozanan geemmida xuuraa Xoossai eriyo gishshau, nu Xoossaa sunttaa nuuni dogidaakko, hara xoossaa woossanau nuuni nu kushiyaa miccidaakko, i hagaa qoridi demmennee? 22SHin ne gishshau, gallassa ubban nuna woroosona; goor7anau efiyo dorssadan qoodettida. 23Abeet Godau, dendda! Aissi xiskkai? Beegotta! Merinaassi nuna aggoppa. 24Ne som77uwaa nuuppe aissi genttai? Nu qohuwaanne nu un77uwaa aissi dogai? 25Nuuni baanan duge olettida; nu bollaikka biittaara oiqettiis. 26Abeet Godau, dendda! Nuna maadda! Aggenna ne siiquwaa gishshau, nuna woza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\