Psalm 45

1Taani ha yettaa kawuwaassi xaafiyo wode, ta wozanai lo77o qofaa pulttees; ta inxxarssai lo77o xaafiya asa bi7iriyaa mala. 2Asa ubbaappe neeni malanchcha; ne haasayai nashettiyaagaa. Hegan Xoossai nena merinaassi anjjiis. 3Wolqqaama kawuwau, ne bisuwaa ne xeessan gixxa; bonchchoinne gitatettai nebaa. 4Ne tumatettaa, ashkketettaanne xillotettaa gishshaa olettada xoonanau, ne gitatettaa bessaidda, piriixa. Ne ushachcha kushee maalaalissiyaabaa besso. 5Ne zubbeti qara; eti ne morkketu wozana aifiyaa caddona. Kawotettati ne gediyan kunddona. 6Abeet Xoossau, ne kawotaa araatai meri merinau de7ees; ne kawotaa xam77aikka suuretettaa xam77aa. 7Neeni xillotettaa siiqaasa; naaquwaa ixxaasa. Xoossai, ne Xoossai, nena ne laggetuppekka aattidi, ufaissaa zaitiyaa tiyidoogee hegaassa. 8Sinxxan, xaittaaninne puuxisan ne maayoi ubbai xaidettiis. Danggarssaa zaaliyan alleeqettida ne kawotaa keettan diixxiyaageeti nena ufaissoosona. 9Kawuwaa keettan de7iya maccaasatu giddon kawotu macca naati de7oosona; kawiyaa geeshsha worqqan alleeqettada neeppe ushachcha baggan eqqaasu. 10Ta na7ee, siya; ezgga; ne haittaa haa yegga. Ne zariyaanne ne aawaa keettaa doga. 11Ne meraa kawoi amottees; i neessi goda gidiyo gishshau, assi azazetta. 12Xiroose biittaa asai neessi woituwaa ekkidi yaana; dureti nena auddashana. 13Kawoi ekkiyo na7iyaa kawo keettaa giddon aiba lo77ai! I bullachchaa maayoikka worqqa qacinan dadettiis. 14Ba alleeqo maayuwaa maayada, kawuwaakko moisettausu; i lagge naati geela7oti, o ajabidi, a sintti aadhdhoosona. 15Eti ufaittiiddinne hombbociiddi yiidi, kawuwaa keettaa geloosona. 16Kawuwau, ne aawatu sohuwaa ne naati ekkana. Neeni eta biitta ubbaa bollan sunttana. 17Taani ne sunttai yeleta ubban hassayettanaadan oottana. Hegaa gishshau, asai meri merinau nena galatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\