Psalm 46

1Xoossai nuuni naagetti attiyo sohonne nuuyyo wolqqa. Nuna metoi gakkiyo wode, maaddanau i ubbaton matan de7ees. 2Hegaa gishshau, biittai qaaxxiyaakkokka, woi dereti abban kunddiyaakkokka, nuuni yayyokko. 3Abbaa beetai guummidi, hoommuwaa maayiyaakkokka, a wolqqaama hobbiyan dereti yaaqiyaaqiyaakkokka, nuuni yayyokko. 4Issi shaafai de7ees. He shaafai goggidi, Xoossaa katamaa, Ubbaappe Xoqqiya Xoossai de7iyo geeshsha sohuwaa ufaissees. 5Xoossai a giddon de7iyo gishshau, he katamai qaaxxenna. Maallado guuran Xoossai a maaddana. 6Dere asai shabbarettees; kawotettati qaaxxoosona. Xoossai ba qaalaa sissido wode, sa7ai seerees. 7Ubbaappe Wolqqaama GODAI nunaara de7ees; Yaaqooba Xoossai nuuni qosetti attiyo soho. 8Haa yiite; GODAA oosuwaa xeellite; i sa7an oottido garamissiya malaataa be7ite. 9I sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya olaa teqqees; wonddafiyaa menttees; tooraa kinchchees; gonddalliyaakka taman xuuggees. 10Co77u giite; taani Xoossaa gidiyoogaa erite. Taani kawotettatu giddon xoqqais. Qassi biittaa bollankka xoqqais. 11Ubbaappe Wolqqaama GODAI nunaara de7ees; Yaaqooba Xoossai nuuni qosetti attiyo soho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\