Psalm 47

1Kawotettati ubbai intte kushiyaa baqqite; qaalaa xoqqu oottidi, Xoossaayyo galataa yexxite. 2Ubbaappe Xoqqiya GODAI yayettanau bessees; sa7a ubbaa bollan i gita kawo. 3Dere asaa nuuppe garssaara, kawotettatakka nu gediyaappe garssaara wottidi, nuuyyo haarissees. 4I nuuyyo laattiyo biittaa dooriis; he biittainne i siiqiyo dereti, Yaaqooba zareti ceeqettiyoogaa. 5Xoossai pude kawotaa araataa kiyiis. GODAI pude kiyiyo wode, ufaissaa hombbocettainne malkkataa punettai siyettiis. 6Xoossaa sabbite; ee, a sabbite. Nu kawuwaa sabbite; ee, a sabbite. 7Xoossai sa7a ubbaa kawo gidiyo gishshau, galata sabaa sabbite. 8Xoossai ba geeshsha kawotaa araatan uttidi, kawotettata haarees. 9Kawotettatu halaqati Abrahaama Xoossaa asatuura issippe shiiqoosona. Aissi giikko, sa7an de7iya wolqqaamati ubbai Xoossaassa; i keehippe xoqqu giis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\