Psalm 48

1GODAI gita. Nu Xoossaa kataman a geeshsha deriyan aaro galatai ayyo bessees. 2Xoossaa dere gidiya Xiyoonee xoqqanne lo77o. He gita kawuwaa katamai sa7a ubbaassi ufaissa. 3He katamaa gimbbiyaa giddon, banan saro sohoi de7iyoogaa Xoossai bessiis. 4Kawoti bantta tooranchchatuura issippe shiiqidosona; shiiqidi Xiyoone olanau yiidosona. 5Yiidi a be7idi, garamettidinne dagammidi, guyye baqatidosona. 6Eti hegan de7ishin, eta yashshaa kokkorssai oiqqiis; maaretai oiqqido maccaaseedan miixattidosona. 7Arshsho bagga wolqqaama carkkuwan meqqiya Tarsseesa markkabiyaadan eti kokkoridosona. 8Nuuni siyidoogaadankka, Ubbaappe Wolqqaama GODAA kataman, nu Xoossaa kataman, i oottidobaa be7ida. Xoossai he katamaa merinau mintti essees. 9Abeet Xoossau, ne Beeta Maqidasiyaa giddon aggenna ne siiquwaa qoppida. 10Abeet Xoossau, ne sunttaadankka ne galatai sa7aa gaxaa gakkiis. Ne ushachcha kushee xillo pirddan kumidaagaa. 11Ne pirddaa gishshau, Xiyoone asai ufaittees; Yihudaa moottatikka ufaittoosona. 12Xiyoone yuushuwan hemettite; i yuushuwan yaa haa simerettite. I miixaa qoodite. 13Yiya yeletau yootanaadan, i gimbbiyaa akeekitenne i qatota xomoosite. 14Intte, "Meri merinau ha Xoossai nu Xoossaa; i nuna merinaassi kaalettana" yaagidi yootite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\