Psalm 49

1Inttenoo, asatoo, ubbatikka hagaa siyite. Inttenoo, sa7an de7iyaageetoo, ubbatikka hagaa ezggite. 2Xoqqai ziqqaikka, dure manqqoikka siyite. 3Ta wozanaa qofai ciimma; ta doonai aadhdhida eratettaa haasayana. 4Ta haittaa leemisuwaakko yeggana; diittaa diixxaidda, taani a birshshettaa qonccissana. 5Meto wodiyan, ta iita morkketi tana dooddiyo wode, taani aissi yayyiyaanaa? 6Ta morkketau, bantta aquwan ammanettiyaageetaunne bantta duretettaa daruwan ceeqqiyaageetau aissi yayyiyaanaa? 7Ai asinne bana wozanau, woikko ba shemppuwaa waagaa Xoossau qanxxanau danddayenna. 8Aissi giikko, asa shemppo waagai al77o. Ai waagaa qanxxinkka, i merinau de7anaadan, woikko i haiqqennaadan oottanau gakkenna. 10Eeyyatinne dammati haiqqiyoogaadan, aadhdhida eranchchatikka xayiyoogaanne bantta aquwaa haratussi yeggidi biyoogaa asai ubbai be7ees. 11Eti bantta biittaa banttabaa ginkka, duufoi merinau eta keettanne yeletaappe yeletaa gakkanaashin eti de7iyo soho gidana. 12Asi ai gitatikkokka paxa attenna; i do7adan haiqqana. 13Banttarkka bantta huuphiyan ammanettiyaageetu qaadainne eta qaalaa tuma giyaageetu wurssettai hagaa. 14SHuhau qorettida dorssatudan, eti duufuwau doorettidosona; haiqoi eta henttanchchaa gidana. Suureti maallado eta haarana; eti bantta yallisa keettaappe haakkidi, duufuwan musana. 15SHin Xoossai tana wotti ekkana; i tana haiquwaa wolqqaappe ashshana. 16Asi duretiyo wodenne, a aqotai dariyo wode yayyoppa. 17Aissi giikko, i haiqqiiddi, ainne ekkidi beenna; a aqotai aara issippe duufuwaa beenna. 18Asi paxa de7iyo wodiyan, "Taayyo kumiis" giikkonne, ubbabai assi giigido gishshau galatettikkonne, 19simmidi poo7o be7enna ba maizza aawatun gaittees. 20Eri bainnan gitatida asi do7adan haiqqana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\