Psalm 5

1Abeet GODAU, taani yootiyoogaa ezgga; ta ooliyaanne siya. 2Ta kawuwaunne ta Xoossau, tana maadda gaada taani waassiyo gishshau, ta woosaa waasuwaa siya. 3Abeet GODAU, maallado maallado guuran neeni ta qaalaa siyaasa. Maallado maallado guuran taani ta woosaa ne sintti shiishshada, neeni taayyo immiyo zaaruwaa ekkana gaada naagais. 4Neeni iitatettan ufaittenna Xoossaa; iitabi nenaara de7enna. 5Ceeqettiyaageeti ne sinttan eqqokkona; iitabaa oottiya ubbata neeni ixxaasa. 6Wordduwaa haasayiyaageetanne neeni xaissaasa. Suuttaa gussiyaageetanne cimmiya asata GODAI shenetees. 7SHin taani ne siiquwaa daruwan ne keettaa gelana. Ne geeshsha Beeta Maqidasiyaakko, bonchcho yashshatettan goinnana. 8Abeet GODAU, ta morkketu gishshaassi gaidda, tana ne xillotettan kaaletta; ne ogiyaa ta sinttan sittaya. 9Eta doonaappe kiyiyaabi ammanttenna. Eta wozanankka genee kumiis; eta doonai dooyettida duufo mala; eti bantta inxxarssan cimmoosona. 10Abeet Xoossau, eta neeni pirdda; eta kobai eta ekki bo. Eta nagarai daro gidido gishshau, neeni eta yedetta; aissi giikko, eti ne bolli makkalidosona. 11SHin neekko baqati qosetti attiya ubbai ufaittona; eti ubbaton ufaissan yexxona. Neenikka eta naagana; ne sunttaa siiqiya ubbati nenan keehi ufaittona. 12Aissi giikko, abeet GODAU, tumukka neeni xilluwaa anjjaasa. Neeni gonddallee kammiyoogaadan ne kehatettan a kammaasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\