Psalm 50

1Wolqqaama GODAI, Xoossai haasayees. Awai mokkiyoosaappe wulliyoosaa gakkanaassi sa7an de7iya asaa xeesees. 2Merai kumetta lo77o gidiyo Xiyooneppe Xoossai poo7ees. 3Nu Xoossai yaana; co77u geenna. Eexxiya tamai a sinttaana; wolqqaama gotee a yuushuwaana. 4Xoossai ba asaa pirddiiddi, salotanne sa7aa markkau xeesees. 5Xeesidi, "Yarshshuwaa yarshshiyoogan tanaara maachchaa maacettida Xoossaa asata taakko shiishshite" yaagiis. 6Xoossai barkka pirddiyaagaa gidiyo gishshau, saloti a xillotettaa yootoosona. 7"Ta asau, siya! Taani neeyyo yootais. Israa7eela asau, taani ne bolli markkattais. Taani Xoossaa, ne Xoossaa. 8Ne yarshshuwaa gishshaunne neeni ubbaton shiishshiyo xuuggiyo yarshshuwaa gishshau, taani nena walassikke. 9Hegaadankka, ne dirssaappe korimata, woikko ne birddiyaappe deeshshata ekkanau koyikke. 10Aissi giikko, bazzon de7iya do7ati ubbati taageeta; sha7u keraa bollan de7iya mehetikka taageeta. 11Taani xoqqa deriyan de7iya kafota ubbaa erais; dembban de7iya meretettati taageeta. 12"Tana namisiyaakkonne, taani neeyyo yootikke: aissi giikko, sa7ainne sa7an kumidabai ubbai taagaa. 13Taani korimatu ashuwaa miyanaayyee? Woikko deeshshatu suuttaa uyiyanaayyee? 14Hegaa gishshau, Xoossaassi neeni immiyo yarshshoi galata gido; Ubbaappe Xoqqiya Xoossaassi ne shiiquwaa gatta. 15Yaatada, metuwaa gallassi tana xeesa. Taani nena ashshana; neenikka tana bonchchana" yaagees. 16SHin Xoossai iita asa hagaadan yaagees; "Ta higgiyaa neeni zaara zaarada aissi yootai? Woikko ta maachchaa ne doonan aibissi haasayai? 17Neeni ta timirttiyaa ixxoohoo; ta qaalaakka haitta bollaara aattoohoo. 18Neeni kaisuwaa be7ido wode, aara dabbotadasa; shaaramuxiyaageetu maabaran geladasa. 19"Neeni ne doonaa iitabaa haasayanau birshsha yeddaasa. Ne inxxarssaikka wordduwaa haasayaa meezetiis. 20Ne uttidosan ne ishaa iissada haasayaasa; ne aayee na7aa zigiraasa. 21Neeni hagaa ubbaa oottiyo wode, taani co77u giido gishshau, tanakka ne mala gaada qoppadasa. SHin ha77i taani nena walassaisinne ne balaa ne sinttan qoodais. 22"Inttenoo, Xoossaa dogiyaageetoo, hagaa akeekite. Hegee xayikko, taani inttena mentterettana; he wode inttena ashshiyaabi baawa. 23Taayyo galataa immiya asi tana bonchchees. Ba ogiyaa sittissiya asa taani Xoossaa atotettaa bessana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\