Psalm 51

1Abeet Xoossau, aggenna ne siiquwaadan tana maara; ne qaretaa daruwaadan ta mooruwaa qucca. 2Ta iitatettaappe tana mule meecca; ta nagaraappe tana geeshsha. 3Aissi giikko, ta mooruwaa taani erais; ta nagarai ubbatoo ta sinttaana. 4Taani nena, ne xalaalaa naaqqadis; ne aifiyaa sinttan iitabaa oottaas. Hegaa gishshau, haasayaiddakka neeni likke; pirddaiddakka neeni xillo. 5Taani yelettoosappekka tumu nagaranchcha; ta aayee uluwan biron attiyo wodeesappe doommadakka taani nagaranchcha. 6Hekko neeni wozana giddo tumatettaa amottaasa; hegaa gishshau, ne aadhdhida eratettaa tana tamaarissa. 7Hiisoophphe giyo bonccuwan neeni tana geeshsha; taani geeyana. Tana meecca; taani shachchaappe aadhdhada booxxana. 8Neeni tana ufaissaanne hashshu giyoobaa sissa; neeni tana mentterettidabaa gidikkokka, zaarada ufaissa. 9Ta nagaraappe ne sinttaa wora zaara; ta iitatettaa ubbaa qucca. 10Abeet Xoossau, geeshsha wozanaa ta giddon medhdha; ammanettiya ayyaanaa ta giddon ooraxissa. 11Tana ne sinttaappe oloppa; ne Geeshsha Ayyaanaa taappe ekkoppa. 12Ne atotettaa ufaissaa taayyo zaarada imma; taani neeyyo eeno gaada azazettanaadan, tana zemppissa. 13He wode taani mooranchchata ne ogiyaa tamaarissana; he nagaranchchatinne neekko simmana. 14Abeet Xoossau, tana ashshiya Xoossau, suuttaa gussido nagaraappe tana ashsha; he wode ta inxxarssai ne xillotettaabaa yexxana. 15Abeet Godau, ta doonaa dooya; yaatikko, ta inxxarssai ne galataa awaajjana. 16Neeni yarshshuwan ufaittakka. Taani neeyyo xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyaakkokka, neeni ufaittakka. 17Xoossaayyo yarshshiyo yarshshoi meqqida wozanaa; abeet Xoossau, "Nagara oottennan aggarkkinaashsha" giya, meqqida wozanaa neeni karakka. 18Abeet Xoossau, ne dosan Xiyooneyyo keha; Yerusalaame gimbbeta gimbba. 19He wode xillo yarshshuwan, xuuggiyo yarshshuwaaninne mehiyaa ashuwaa wurssi xuuggiyo yarshshuwan neeni ufaittana. Qassi korimati ne yarshshiyoosan yarshshettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\