Psalm 52

1Nenoo, wolqqaama bitaniyau, Xoossaa asatu bolli iitabaa oottiyoogan, gallassa ubban aissi ceeqettai? 2Nenoo, worddobaa haniyaagoo, neeni harata xaissanau maqettaasa. Ne inxxarssai qara magilaalaa mala. 3Neeni lo77uwaappe iitaa siiqaasa; qassi tumaa haasayiyoogaappe wordduwaa haasayiyoogaa dosaasa. 4Nenoo, worddanchchau, neeni bochchiya qaalaa ubbaa siiqaasa. 5SHin Xoossai nena merinau xaissana. I nena diippananne ne keettaappe dafidi kessana; i nena paxa de7iyaageetu giddoppe xoqollana. 6Xilloti hagaa be7idi yayyana. Eti hagaadan yaagidi, ne bolli miiccana; 7"Xoossaa baayyo qato oottibeenna, ba duretettaa daruwan ammanettida, iita oosuwan minnida bitaniyaa hagaa be7ite!" yaagana. 8SHin taani Xoossaa keettan aaciya wogaraa mala. Aggenna a siiquwan taani meri merinau ammanettais. 9Neeni oottido gishshau, taani nena merinau galatais. Taani Xoossaa asatu sinttan neeni keha gidiyoogaa yootana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\