Psalm 53

1Eeyyati bantta wozanan, "Xoossai baawa" yaagoosona. Eta de7oi moorettiis. Eti pala sheneyiyaabaa oottoosona; lo77iyaabaa oottiya asi baawa. 2Xoossaa koyiya eranchchati de7iyaakkonne be7anau, GODAI saluwaappe duge asaa xeellees. 3Eti ubbaikka Xoossaappe haakkidosona; ubbaikka issippe tunidosona. Lo77iyaabaa oottiya asi baawa; harai atto issoinne baawa. 4Xoossai, "Hageeti ta asaa bonqqi miidi de7iya iita asati tumu ainne erokkonaa? Eti tana woossokkona" yaagees. 5Eti kase dagammi erennaagaa keenaa dagammana. Aissi giikko, Xoossai ba asaa morkkiyaageetu meqettaa laalana. Xoossai eta karido gishshau, eti yeellatana. 6Israa7eelayyo atotettai Xiyooneppe yeerennee! Xoossai ba asaa omooduwaa zaariyo wode, Yaaqooba zareti ufaittana; Israa7eela asai ufaissau poccu gaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\