Psalm 54

1Abeet Xoossau, ne sunttan tana ashsha; ne wolqqan tana shatintta. 2Abeet Xoossau, ta woosaa siya; ta doonaa haasayaa ezgga. 3Otoranchchati ta bolli denddoosona; daganttiya asati tana woranau koyoosona. Eti Xoossaa wudokkona. 4Hekko Xoossai tana maaddiyaagaa; Godai tana zemppissiyaagaa. 5Abeet Xoossau, ta morkketussi eta iitatettaa zaara. Neeni ammanettiyaagaa gidiyoogaadan eta xaissa. 6Abeet GODAU, taani ta dosan neeyyo yarshshana; neeni keha gidiyo gishshau, taani ne sunttaa galatana. 7Aissi giikko, neeni tana ta meto ubbaappe ashshadasa; ta morkketi xoonettiyoogaa ta aifiyan be7aas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\