Psalm 55

1Abeet Xoossau, ta woosaa siya; ta watiwatuwaa ai metoo gooppa. 2Ezgga; ta woosaa siya; ta qofai tana waissin, taani shabbarettaas. 3Hegeenne, ta morkketu cenggurssaappenne iitatu naaquwaappe denddidaagaana. Eti ta bolli meto ehoosonanne bantta yiilluwan tana morkkoosona. 4Ta wozana aifiyan diddiqees; haiquwaa hirggai tana maashissiis. 5Tana yashshainne kokkorssai oiqqiis; dagamai tana worirggiis. 6Taani, "Taayyo haraphphiyaadan qefee de7eerenneeshsha. Yaaniyaakko taani paallada baada shemppana shin; 7taani haakkada baana shin; bazzon aqana shin. 8Taani gotiyaappenne uushuwaappe attiyoosaa eesotada gakkana shin" yaagaas. 9Abeet Godau, taani katamaa giddon ooshshaanne waretaa be7ido gishshau, iitatu haasayaa balbbuqa. 10Iitati gallassinne qammi katamaa gimbbiyaa yuuyoosona; iitatettainne kobai katamaa giddon de7ees. 11Bashshai a giddon de7ees; naaqoikka cimoikka a gutaraappe shaahettenna. 12Tana cayiyaagee ta morkkiyaa gidenna; gidiyaakko taani danddayana. Ta bolli ceeqettiyaagee tana ixxiyaagaa gidenna; gidiyaakko taani appe qosettana. 13SHin hagaa ubbaa oottiyaagee nena, ta laggiyaa, ta dabbuwaanne ta siiquwaa. 14Nuuni issoi issuwaara ulobaa haasayida; nuuni issippe Xoossaa keettan goinnida. 15Ta morkketi wodee gakkennan haiqqona; eti paxa moogettona. Aissi giikko, iitatettai eta giddooninne eti de7iyoosan de7ees. 16SHin taani GODAA Xoossaa xeesais; i tana ashshees. 17Maallado, gallassinne omarssi taani waassananne ta metuwaa ayyo yootana; yootin i tabaa siyana. 18Daroti tana morkkikkokka, i tana olaa tooraappe ashshees. 19Beniisappe kawotaa araatan uttida Xoossai, bantta ogiyaa laammennaageetubaanne baayyo yayyennaageetubaa siyidi, i eta kaushshana. 20Ta laggee ba dabbotu bolli ba kushiyaa yeddiis; etaara maacettido maachchaa koliis. 21A haasayai oissaappekka aadhdhida shugo; shin ba wozanan morkkiis. A qaalati zaitiyaappekka aadhdhidi woppissidosona; shin qara bisuwaadan qanxxidosona. 22Ne toohuwaa Xoossan wotta; i nena zemppissana. Xoossai audenne xilloti shabbarettanaadan oottenna. 23SHin Abeet Xoossau, neeni iita asata ciimma ollan duge olana. Suuttaa gussiyaageetinne cimmiyaageeti bantta daana laittau baggaanne de7okkona; shin taani nenan ammanettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\