Psalm 56

1Abeet Xoossau, asati tana yedhdhiyo gishshaunne gallassa ubbankka ta morkketi tana qohido gishshau, taayyo qaretta. 2Ta morkketi gallassa ubban tana yedhdhoosona; daroti otoruwan tana oloosona. 3Taani yayyido wode, nenan ammanettais. 4Taani Xoossan ammanettais; taani a qaalaa galatiyo Xoossan ammanettaisinne yayyikke. Asi tana ai oottanee? 5Gallassa ubban ta morkketi taayyo meto medhdhoosona; eti ubbaton taayyo iitabaa qoppoosona. 6Eti ta bolli maqettoosona; zuggidi wochchoosonanne ta ogiyaa naagoosona; tana woranau koyoosona. 7Eta iitatettaa gishshau, eta yeddoppa; ne hanqquwan he asata ziqqi ootta. 8Neeni ta metoi woisaakko qoodadasa. Taani woisu afuttaa tigidaakko, neeni eraasa. Eti ne mazggafan de7okkonaa? 9Taani nena xeesiyo wode, ta morkketi guyye simmana. Xoossai ta bagga gidiyoogaa taani erais. 10Taani a qaalaa galatiyo Xoossan, taani a qaalaa galatiyo GODAN, 11taani he Xoossan ammanettais; yayyikke. Asi tana ai oottannee? 12Abeet Xoossau, taani neessi shiiqettidobaa oottana; hegaa galataa yarshshuwaa taani neeyyo immana. 13Aissi giikko, neeni tana haiquwaappe, ta tohuwaa kunddettaappe ashshadasa. Hegaa gishshau, i paxa de7iyaageetu bollan poo7issiyo poo7uwan Xoossaa sinttan taani hemettais.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\