Psalm 57

1Tana maara; abeet Xoossau, tana maara; taani neekko baqatais. Taani bashshai aadhdhana gakkanaassi, ne qefiyaa giddo baqatada attais. 2Taani Ubbaappe Xoqqiya Xoossaassi, taassi ubbabaa oottiya Xoossaassi waassais. 3Xoossai saluwaappe kiittidi, tana ashshana; tana yedhdhiyaageeta kaushshana; Xoossai aggenna ba siiquwaanne ba tumatettaa taayyo kiittana. 4Taani ta morkketu giddon, asaa dafidi miya gaammo malatu giddon de7ais. Eta achchai tooraanne wonddafiyaa zubbiyaa mala; eta inxxarssai qara biso mala. 5Abeet Xoossau, neeni salotuppe bollaara xoqqu xoqqu ga; ne bonchchoi sa7a ubbaa bollaara de7o. 6Eti ta gediyaassi piriyaa wottidosona; taani metootada hokkaas. Eti ta ogiyan ollaa bookkidosona; shin he ollan banttau kunddidosona. 7Ta wozanai minnidi de7ees; abeet Xoossau, ta wozanai minnidi de7ees. Taani neeyyo yexxananne nena sabbana. 8Tanooshsho, beegotta! Diittaunne maazinqqiyau, beegottite! Taanikka maallado guuraara beegottana. 9Abeet Godau, taani nena asaa giddon galatana; qassi kawotettaa giddon nena sabbana. 10Aissi giikko, aggenna ne siiqoi gita; salota gakkiis. Ne tumatettaikka bolla shaaradan xoqqees. 11Abeet Xoossau, salotuppe bollaara xoqqu xoqqu ga! Ne bonchchoi sa7a ubbaa bolli gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\