Psalm 58

1Inttenoo deriyaa haariyaageetoo, tumaappe likke haasayeetii? Asa ubbaa giddon xilluwaa pirdeetii? 2CHii, intte wozanan iitabaa halchcheeta; biittan intte kushee makkalabaa oottiis. 3Iita asi aayee uluwaappe doommidi halees; yelettido gallassaappe doommidi, mooreesinne wordduwaa haasayees. 4Eti shooshshaadan yiishshaara de7oosona; eti wolqqaama eeqanchchai daadumattiyoogaa siyennaadan, ba haittaa tucciya tulle hasuwaa mala. 6Abeet Xoossau, eta achchaa eta gappata giddon mentta; abeet GODAU, gaammotu kasilaa xukka. 7Eti goggi xayiya haattaadan xayona. Eti bantta wonddafiyaa dukkiyo wode, zubbiyaa xeeran caddiya aifee xayo. 8Eti maashidi saasso kiyiya xaadhdhiyaadan hanona; aayee uluwaappe boshettidi yelettida, poo7uwaa be7enna na7adan hanona. 9Eti aguntta gididi daayanaappe kase, eti biron puutiyan de7ishin, i eta ba hanqquwan xaissana. 10Haluwaa kessiyoogaa be7iyo wode, xilloti ufaittana. Iitatu suuttan bantta tohuwaa meecettana. 11He wode asai, "Tumakka xillotussi woitoi de7ees; tumakka sa7aa bolli pirddiya Xoossi de7ees" yaagana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\