Psalm 59

1Abeet ta Xoossau, ta morkketuppe tana ashsha; ta bolli denddiyaageetuppe tana naaga. 2Iita oottiyaageetuppe tana ashsha ekka; suuttaa gussiya asatuppe tana ashsha. 3Abeet GODAU, eti tana woranau zuggidi naagiyoogaa be7a! He wolqqaama iita asati ta bolli yaa7oosona. Abeet GODAU, ta mooruwaa gishshau woikko ta nagaraa gishshau gidenna. 4Eti tana olanau wottaa jaamiyoogee, ta balaa gishshaassa gidenna. Beegotta, taakko haa yaada be7a. 5Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU Xoossau, Israa7eela Xoossau, kawotettata ubbaa pirddanau beegotta; makkalaa oottiyaageeta maaroppa. 6Eti omarssan simmoosona; kanatudan bocciiddi, katama giddon yuuyoosona. 7Hekko, eti bantta doonan haasayidi salokkona; eta inxxarssai bisuwaa mala. Eti biron, "Ooninne siyenna" giidi qoppoosona. 8SHin abeet GODAU, neeni eta bolli miiccaasa; kawotettatu ubbaa bolli qilliiccaasa. 9Xoossau, neeni taayyo qosetta attiyo soho gidiyo gishshau, taani ne wolqqan ammanettais. 10Ta Xoossai aggenna ba siiquwan taakko yaana; ta Xoossai ta morkketa xooniyoogaa i tana bessana. 11Ta asati balirggenna mala, neeni eta woroppa. Abeet Godau, nu gonddalliyau, ne wolqqan eta toilayada ongga. 12Eti bantta doonaa nagaraa gishshaunne bantta inxxarssaa qaalaa gishshau, bantta otoruwan oiqqettona. Eta qanggettaa gishshaunne eti haasayiyo wordduwaa gishshau, 13ne hanqquwan eta xaissa. Xoossai Yaaqooba zareta haariyoogaanne sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya biittaa haariyoogaa asai erana mala, eta mulekka attennaadan xaissa. 14Ta morkketi omarssan simmoosona; kanatudan bocciiddi, katamaa giddon yuuyoosona. 15Eti miyoobaa hasanau toilattoosona; kallana xayikko zuuzummoosona. 16SHin taani ne wolqqaa sabbana; maallado aggenna ne siiquwaabaa yexxana. Aissi giikko, neeni taayyo ta waayiyaa gallassi, taani baqata attiyoosaanne qosetta attiyoosaa gidadasa. 17Abeet taassi wolqqa gidida Xoossau, taani nena sabbana. Aissi giikko, taani qosetta attiyo sohoinne aggenna siiquwaa tana bessiya Xoossai nena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\