Psalm 6

1Abeet GODAU, ne hanqquwan tana seeropparkkii; woikko ne yiilluwan tana qaxxayopparkkii. 2Abeet GODAU, taani labbannido gishshau, tana maararkkii. Abeet GODAU, ta meqettati tana sahuwan woriyo gishshau, tana patta. 3Ta shemppiyaa daroppe un77ettaasu; shin GODAU, tana maaddanau neeni aude gakkanaassi gam77uutee? 4Abeet GODAU, neeni simmada, tana ashsha; ne siiquwaa daruwan tana kessa ekka. 5Haiqqida uri ooninne nena hassayenna; duufon nena galatiyai baawa. 6Taani ooliyan daafuraas; qamma ubban taani yeekkaidda, ta hiixaa irxxissaas; ta borkkotaakka ta afuttan musissaas. 7Ta morkketu ubbaa gaasuwan taani afuxxido gishshau, ta aifee galjjiis; ta aifee demmennan ixxiis. 8GODAI taani yeekkiyo yeehuwaa siyido gishshau, inttenoo, iitaa oottiya ubbatoo, taappe shaahettite. 9GODAI ta watiwatuwaa siyiis; GODAI ta woosaanne siyees. 10Ta morkke ubbati yeellatonanne tuggatona. Eti issi kuttan yeellatidi, guyye simmona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\