Psalm 60

1Abeet Xoossau, neeni nuna aggadasa; nu miixaa menttadasa. Neeni nuna hanqqettadasa; shin ha77i nuukko simma. 2Neeni biittaa qaattadasanne za7issadasa; biittai kokkoriyo gishshau, neeni a za77uwaa bara. 3Neeni ne asaa metuwaa bessadasa; neeni nuna ganddigaarissiya woiniyaa ushshadasa. 4Neeyyo yayyiyaageeti bantta morkkiyaa wonddafiyaappe attana mala, malaataa immadasa. 5Neeni siiqiyoogeeti attana mala, ne ushachcha kushiyan nuna ashsha; neeni nuussi alla. 6Xoossai ba geeshsha sohuwan hagaadan yaagiis; "Taani xoonada Sekeema biittaa shaakkana; qassi Sukkota Dilbbaa likkana. 7Gala7aadee taagaa; Minaaseekka taassa; Efireemi ta huuphiyaa ashshiya qophe; Yihudai ta kawotaa xam77aa. 8Moo7aabi taani meecettiyo kuixaaro; Eedoomi taagaa gidiyoogaa erissanau ta caammaa a bolli wottais; Taani Pilisxxeema xoonada gereerais" yaagiis. 9Gimbbettida katamaakko, tana oonee efaanai? Eedooma gakkanaassi tana oonee kaalettanai? 10Abeet Xoossau, nuna aggidai nena gidikkii? Abeet Xoossau, neeni nu tooranchchatuura olau kiyakka. 11Asa maadoi pattenna gishshau, morkkiyaara olettanau neeni nuna maadda. 12Xoossaa wolqqan nu morkketa nuuni xoonana; nu morkketa yedhdhanai a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\