Psalm 61

1Abeet Xoossau, neeni ta waasuwaa siya; ta woosaa ezgga. 2Taani ta sooppe kiyada haaho sohuwan de7ishin, ta wozanai taahido wode, taani nena xeesais. Taappe xoqqiya zaallaakko, tana kaaletta. 3Aissi giikko, neeni taayyo qatonne taani ta morkketuppe naagettiyo mino miixaa. 4Taani ne dunkkaaniyan merinaayyo de7arkkinaa! Taani ne qefiyaa haphaa giddon saro attarkkinaa! 5Abeet Xoossau, neeni ta shiiquwaa siyadasa. Ne sunttaa yayyiyaageeti laattiyo laataa taayyo immadasa. 6Kawuwaa bariyaa adussa; i yeletaappe yeletaa gakkanaassi de7o. 7I Xoossaa sinttan merinau kawoto; aggenna ne siiquwaaninne ne tumatettan neeni a naaga. 8Yaatiyaabaa gidikko, taani ta shiiquwaa gallassi gallassi gattaidda, ne sunttaa ubbaton sabbana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\