Psalm 62

1Xoossaa xalaalan taani shemppuwaa demmaas; ta atotettai appe yees. 2A xalaalai ta wogga zaallaanne tana ashshiyaagaa; i taani qosetta attiyo soho gidiyo gishshau, mulekka yeeqikke. 3Woddiya godanne qaaxxiya dirssanne milatiya asa woranau, intte aude gakkanaassi dendduuteetii? 4Eti a bonchcho sohuwaappe a wottanaagaa xalaalaa koyoosona; eti wordduwan ufaittoosona. Bantta doonan anjjoosona; shin bantta wozanan qanggoosona. 5Xoossaa xalaalan taani shemppuwaa demmaas; taani ufaissan naagiyoogee appe yees. 6A xalaalai ta wogga zaallaanne tana ashshiyaagaa; i taani qosetta attiyo soho gidiyo gishshau, mulekka yeeqikke. 7Ta atotettainne ta bonchchoi Xoossaana; i ta mino zaallaanne ta qatuwaa. 8Asau, Xoossan ubba wode ammanettite; i nuuyyo qato gidiyo gishshau, intte metuwaa ayyo yootite. 9Asi ubbi issiton shemppiyo carkko mala; xoqqin ziqqin, asi hada. Meezaanan wottinkka eti ainne deexxokkona; eti issiton shemppiyo carkkoppekka kauyyoosona. 10Makkalan ammanettoppite; bonqqi shiishshidi duretanau halchchoppite. Intte duretettai darikkokka, intte wozanaa a bolli wottoppite. 11Xoossai hagaadan giyoogaa taani zaara zaarada siyaas; "Wolqqai Xoossaassa. 12Aggenna siiqoi Xoossaabaa" yaagiis. Abeet GODAU, neeni asa ubbaassi a oosuwaadan oosuwaadan qanxxana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\