Psalm 63

1Abeet Xoossau, neeni ta Xoossaa; ta wozanai nena laamotees; ta ashoikka nena amottees. Mela, qa77enne haatti bainna biittaadan ta kumetta asatettai nena saamettees. 2Taani nena geeshsha sohuwan be7arkkinaa; ne wolqqaakka ne bonchchuwaakka tana bessa. 3Aggenna ne siiqoi de7uwaappe lo77iyo gishshau, ta inxxarssai nena bonchchana. 4Ta de7uwaa laittan taani nena galatana; ta kushiyaa miccada, taani nena woossana. 5Asi oissa qumaa kalliyoogaadan, taani nena kallana. Taani ta inxxarssan ufaissaa yettan nena galatana. 6Taani ta hiixan nena hassayais; qamma ubban nebaa qoppais; 7aissi giikko, neeni tana maaddidaagaa. Taani ne qefiyaa kuwan uttada, ufaissau yexxais. 8Taani ne mati shiiqa uttais; ne ushachcha kushee tana oiqqidi naagees. 9SHin tana worana koyiyaageeti biitta garssa ciimma sohuwan moogettana. 10Eti bisuwau aadhdhidi immettana; eti godare kaho gidana. 11SHin kawoi Xoossan ufaittana. Xoossaa sunttan caaqqiya ubbai a galatana; shin wordduwaa haasayiyaageetu doonai gorddettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\