Psalm 64

1Abeet Xoossau, taani maganniyo maganaa neeni siya. Taani ta morkketussi yayyaas; tana ashsha. 2Palatu maqquwaappenne iitaa oottiyaageetu yaa7aappe tana gentta. 3Eti bantta inxxarssaa bisodan leefidosona; qassi marzze qaalata wonddafiyaa zubbiyaadan dukkanau giigissidosona. 4Eti qosettidi, bantta wonddafiyaa xillo asa bolli dafoosona; akeeki bainnan dukkoosona; eti yayyokkona. 5Eti bantta iita maqquwaassi issoi issuwaa minttettoosona; bantta piriyaa qottiyoosaa zorettoosona. Eti, "A ooni be7anee?" yaagoosona. 6Eti iitabaa maqettiiddi, "Nuuni lo77o maqqo maqettida" yaagoosona. Hegeenne, asassi wozanainne kahai ciimma gidiyoogaa bessees. 7SHin Xoossai eta ba wonddafiyan dukkana; eti akeekennan masunxxana. 8Eta maqquwaa gishshau, i eta xaissana; eta be7iya ubbai huuphiyaa qaattana. 9He wode asai ubbai Xoossaassi yayyana; a oosuwaabaa yootananne zaari zaaridi qoppana. 10Xilloti GODAN ufaittonanne akko baqatidi attona; wozanaa suureti ubbai galatona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\