Psalm 65

1Abeet Xoossau, Xiyoonen neeyyo galatai bessees; nuuni neeyyo shiiqettidobaakka gattana. 2Abeet woosaa siyiyaagoo, asai ubbai neekko yaana. 3Nu nagarai nuna muukkido wode, neeni nu mooruwaa atto gaadasa. 4Neeni dooridonne ne shilootan uttanau mataa shiishshiyo asi anjjettidaagaa. Nuuni ne son, ne geeshsha Beeta Maqidasiyan de7iya lo77oban kumida. 5Abeet nuna ashshiya Xoossau, garamissiya ne xillo oosuwan neeni nuuyyo allaasa. Sa7aa gaxaappe gaxaa gakkanaassi, haaho abbatuppekka hefinttan de7iya asa ubbau ammanettiyaagee nena. 6Neeni nena wolqqaa gixissada; gita dereta ne minotettan essadasa. 7Neeni abbaa wocamaanne beetaa gunttaa sirphphi oottaasa; qassi deree denddiyo denttaa irxxissaasa. 8Hegaadan neeni oottido malaataa gishshau, sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya asai ubbai neeyyo, "Hoola!" gees. Mokkiyoosaappe wulliyoosaa gakkanaassi de7iya asa ubbaa ufaisadasa. 9Neeni biittaa naagada haattaa ushshaasa; yaatada daro dureyaasa. Asaayyo kattai mokkana mala, Xoossaa shaafai haattai kumidoogaa; hegaadan oottada neeni giigissadasa. 10PHakkiliyaa worana malanne gagaraa shugissana mala, neeni yafaran haattaa kunttaasa; kunttada kattai mokkana mala anjjaasa. 11Laittaa kalo laitta oottaasa; neeni aadhdhiyoosai ubbai kumi goggees. 12Neeni bazzuwaa mehiyan kunttaasa; keratakka ufaissaa gixissaasa. 13Neeni hentta gadiyaa wudiyaa maizzaasa; dilbba biittaakka kattaa kunttaasa. Eti ufaissau hombbocoosonanne yexxoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\