Psalm 66

1Sa7an de7iya asa ubbau, intte qaalaa xoqqissidi, ufaissan Xoossaa galatite. 2"Xoossaa sunttai bonchchetto!" giidi yexxite; bonchcho galataa ayyo immite. 3Xoossaayyo hagaadan yaagite; "Ne oosoti aiba garamissiyaabee! Ne wolqqai darido gishshau, ne morkketi yashshau ne sinttan gulbbatoosona. 4Sa7an de7iya ubbati neeyyo goinnoosona; nena sabboosona; ne sunttaayyo galataa yexxoosona" yaagite. 5Haayite; Xoossai oottidobaa be7ite; i asaa giddon garamissiya oosuwaa oottiis. 6I abbaa haattaa melissiis; qassi beni nu aawati shaafaara bantta tohuwan hemettidi pinnidosona. Hegan i oottidoban nuuni ufaittida. 7I ba wolqqan merinaayyo haarees. Kawotettata ba aifiyan xeellees; hegaa gishshau, makkaliyaageeti a bolli denddoppona. 8Asatoo, nu Xoossaa galatite; intte a galatiyo galatai siyetto. 9I nuna paxa wottiis; nuuni kunddennaadaaninne naagiis. 10Abeet Xoossau, neeni nuna qoradasa; biraa geeshshanau seerissiyoogaadan nuna paaccadasa. 11Neeni nuna piriyan gelissadasa. Nu zokkuwankka deexobaa toossadasa. 12Morkketi nu huuphiyaara togganaadan oottadasa. Nuuni haatta giddooranne tama giddoora kanttida; shin ha77i nuna ishaliyoosaa ehaadasa. 13Taani xuuggiyo yarshshuwaara ne keettaa gelada, ta shiiquwaa neeyyo gattana. 14Taani metootido wode ta doonan shiiqettido shiiquwaa, ta inxxarssaappe kiyidaagaa, taani gattana. 15Taani neeyyo xuuggidi yarshshiyo dorssa orggeta shiishshana. Korima booratanne deeshsha orggeta neeyyo yarshshana; he yarshshotu cuwai saluwaa gakkana. 16Inttenoo, Xoossaassi yayyiyaageetoo, ubbati haa yiidi, siyite. Xoossai taassi oottidobaa taani inttessi yootana. 17Ta qaalaa xoqqu oottada taani Xoossaa woossaas; ta inxxarssan ayyo galataa shiishshaas. 18Taani ta wozanan nagaraa genttidaakko, Godai taayyo siyenna. 19SHin Xoossai tumuppe taayyo siyiis; ta woosaanne ezggiis. 20Xoossai ta woosaa ixxibeenna gishshau, qassi aggenna ba siiquwaa taayyo diggibeenna gishshau, galatetto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\