Psalm 67

1Xoossai nuuyyo qarettonne nuna anjjo; ba som77uwaa nu bollan poo7isso. 2Ne ogeti ha sa7aa bollan, ne ashshiya wolqqaikka kawotettatu ubbaa gidduwan erettona. 3Abeet Xoossau, asai nena galato; asai ubbai nena galato. 4Kawotettati ubbai, "Hashshu!" giidi, ufaissau yexxona. Aissi giikko, neeni asaa xillotettan pirddaasa; qassi sa7an de7iya kawotettata kaalettaasa. 5Abeet Xoossau, asai nena galato; asai ubbai nena galato. 6Biittai kattaa mokkiis; Xoossai, nu Xoossai nuna anjjiis. 7Xoossai nuna anjjiis. Sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya asai ubbai ayyo yayyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\