Psalm 68

1Xoossai denddo; a morkketi laalettona. A ixxiyaageeti a sinttaappe baqatona. 2Cuwai carkkuwan suragettiyoogaadan neeni eta goodda. Eessaa muqaaddai taman seeriyoogaadan, iitati Xoossaa sinttappe xayona. 3SHin xilloti hashshu goona; Xoossaa sinttan ufaittona; ufaissan ililona. 4Xoossaassi yexxite; a sunttaa sabbite. SHaaraa toggiyaagaayyo ogiyaa kessite; a sunttai GODAA; a sinttan ufaittite. 5Xoossai ba de7iyo geeshsha sohuwan, aawi bainna naatussi aawa; qassi azinai haiqqido maccaasata naagiyaagaa. 6Xoossai barkka de7iyaageetussi keetta asaa immees. Qasho keettan de7iyaageeta birshshidi, eta ufaissan wottees. SHin makkalanchchati melida biittan de7oosona. 7Abeet Xoossau, neeni ne asaa kaalettido wode, neeni etaara mela bazzuwaa kanttido wode, 8Siinaa Deriyan qonccida Xoossaa sinttan, Israa7eela Xoossaa sinttan biittai qaaxxiis; saloti iraa duge tigi bayidosona. 9Abeet Xoossau, neeni iraa darissada bukissadasa; qa77ettida biittaa zaarada ooraxissadasa. 10Ne asainne yan uttiis. Abeet Xoossau, ne kehatettan hiyyeesatussi koshshiyaabaa giigissada immadasa. 11Godai kiitaa kiittiis; he kiitaa efiida maccaasati daro. 12Eti yaagidosona; "Morkke kawotinne eta tooranchchati baqataa shaaridosona; son attida maccaasati omooduwaa shaakkidosona. 13PHooliya worqqa qefiyaara de7iya, biraappe merettida haraphphiyaa misiliyaa omoodoi, dorssaa birddiyaa giddon aqiyaageetakka gakkiis" yaagidosona. 14Ubbaa Danddayiya Xoossai kawota laalido wode, Xalmmoona Deriyaa bolli shachchaa bukissiis. 15Baasaane dereti wogga gita dereta; baasaane dereti daro xeerati de7iyoogeeta. 16Daro xeerati de7iyo deretoo, Xoossai baassa oottanau doorido deriyaa intte aissi qanaatidi xeelleetii? GODAI an merinau de7ana. 17Xoossaa olaa paraa gaareti tammu sha7aaninne sha7u sha7an qoodettiyaageeta; Godai Siinaa deriyaappe ba geeshsha sohuwaa yiis. 18Omoodettida darota ekkidi, i pude xoqqaa kiyiis. Asaappe, harai atto makkalanchcha asaappekka imuwaa ekkiis. GODAI Xoossai yan de7ana. 19Hachchi hachchi nu toohuwaa tookkiya Godai galatetto; Xoossai nuna ashshiyaagaa. 20Ee, nu Xoossai nuna ashshiya Xoossaattennee! Haiquwaappe attiyoi Ubbaa Haariya GODAI ashshiina. 21Xoossai tumaappe bari morkketu guuggiyaa kinchchana; nagaraa ogiyan hemettiya goofaranchchatu huuphiyaa menttana. 22Godai yaagiis; "Taani intte morkketa Baasaaneppe zaarada ehaana; taani eta ciimma abbaa giddoppe kessada guyye ehaana. 23Hegeenne, neeni ne morkketu suuttaa giddoora colbbaya yedhdhaidda hemettanaassanne ne kanatikka morkkiyaa suuttaappe bantta gishshaa inxxarssan laaccanaassa" yaagiis. 24Abeet Xoossau, ne salppee, ta Xoossaa ta kawuwaa salppee, Beeta Maqidasiyaa geliyo wode ubbau beettees. 25Yexxiyaageeti sinttaana; diixxiyaageeti guyyeena; qassi cachcha karaabiyaa baqqiya geela7oti gidduwaana. 26Eti, "Xoossaa kunttida yaa7an galatite; inttenoo, Israa7eela zerettatoo, GODAA galatite" yaagoosona. 27He salppiyan ubbaappe kaalotiya Biniyaama zareti koiro beettoosona. Kaallidi Yihudaa halaqati bantta citaara de7oosona; wurssettan Zaabiloona halaqatinne Nifttaaleema halaqati beettoosona. 28Abeet Xoossau, ne wolqqaa qonccissa. Abeet nuussi oottida Xoossau, ne minotettaa bessa. 29Hegaa gishshau, Yerusalaamen de7iya ne Beeta Maqidasiyaa kawoti yiidi, neeyyo imuwaa immana. 30Do7aadan maqqaa giddon de7iya Gibxxe asata neeni seera. Booratunne maratu wudiyaa milatiya kawotettata neeni godata. Eti gulbbatidi, bantta biraa neeyyo immana gakkanaassi, neeni eta seera. Olettanau yeemottiya asata laala. 31Kiitettida halaqati Gibxxeppe yaana; Toophphiyaa bari kushiyaa eesuwan Xoossaakko miccana. 32Inttenoo, sa7aa kawotettatoo, Xoossaassi yexxite; salotan, beni salotan toggiya Godaa sabbite. Siyite! I ba cenggurssaa, ba wolqqaama gunttaa kiittees. 34Xoossaa wolqqaabaa awaajjite; a anggai Israa7eela bollaana; a wolqqaikka saluwaana. 35Xoossai ba Beeta Maqidasiyan, "Hoola!" giissiyaagaa. Israa7eela Xoossai ba asau minotaanne wolqqaa immees. Xoossai galatetto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\