Psalm 69

1Abeet Xoossau, tana ashsha; aissi giikko, haattai taayyo qooriyaa gakkiis. 2Tohoi eqqiyoosi bainna liqimisiyan muukettais; ciimma haattaa giddo gelaas; haattaa zulee ta bolli zin77ana hanees. 3Maadossi waassaidda daafurais; ta qorjjantteekka meliis. Ta Xoossai allees gaada xeellishin, ta aifee galjjiis. 4Tana coo ixxiyaageeti ta huuphiyaa binnaanaappe daro. Wordduwan tana morkkiyaageetinne xaissanau koyiyaageeti daridosona. Taani mabeenna miishshaa tana qanxxissoosona. 5Abeet Xoossau, ta mooruwaa eeyyatettaa neeni eraasa; taani oottido nagarai neeppe qosettenna. 6Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, nena ufaissan naagiyaageeti ta gaasuwan yeellatoppona. Abeet Israa7eela Xoossau, neekko shiiqiyaageeti ta gaasuwan kauyyoppona. 7Taani cashshaa danddayidoogeenne ta som77oi yeellaa maayidoogee ne gishshaassa. 8Taani ta ishanttussi imatta, qassi ta aayee naatussi allaga gidaas. 9Taani ne keettau mishettiyo mishoi tana tamadan xuuggees; nena cayiyaageetu cashshai ta bolli wodhdhiis. 10Taani xoomada, ta huuphiyaa kaushshidoogee, taayyo cashsha gidiis. 11Taani kayyo maayuwaa maayido wode, etau leemisidi odiyoobaa gidaas. 12Ogiyan yuuyiyaageeti tana qilliiccoosona; mattottiyaageeti tabaa yetta kessoosona. 13SHin abeet GODAU, tana gidikko, taani nena woossais. Abeet Xoossau, ne dosiyo wodiyan, aggenna ne siiquwaa daruwan, neeni maaddana giidoogaadan taayyo zaaruwaa imma. 14Liqimisiyan muukettennaadan tana ashsha. Tana ixxiyaageetuppe, ciimma haattatuppe neeni kessa ekka. 15Haattaa zuliyaa ta bolli zin77issoppa; woikko liqimisiyan tana mitissoppa; woikko duufuwaa doonaa ta bolli gorddissoppa. 16Abeet GODAU, aggenna ne siiquwaa kehatettaadan taayyo zaaruwaa imma. Ne qaretaa daruwaadan taakko simma. 17Taappe ne ashkkaraappe ne som77uwaa genttoppa; taani waayettiyo gishshau, taayyo eesuwan zaaruwaa imma. 18Neeni taakko shiiqa; tana woza; ta morkketuppe tana birshsha yedda. 19Taani cashshaa, yeellaanne kaushshaa ekkidoogaa neeni eraasa. Aissi giikko, ta morkketa ubbaa neeni be7aasa. 20Cashshai ta wozanaa paxennaadan menttiis; taayyo qarettiyaabaa koyaas. SHin issoinne baawa; tana minttettiya asa xeellaas; shin demmabeikke. 21Taani namisettido wode, taayyo cammiya qumaa aattidosona. Taani saamettido wode, taayyo caala woine eessaa immidosona. 22Eti miyo masoofee etau pire gido. Eti yarshshuwaa yarshshiiddi miyo gibirai etau gite gido. 23Xeellennaadan eta aifee goozetto; eta gaadiyaa ubbaton kokkorssa. 24Ne hanqquwaa eta bolli tiga; ne suulo hanqqoi eta yedettidi oiqqo. 25Eta keettai mela de7o; eta dunkkaaniyan ooninne de7oppo. 26Aissi giikko, eti neeni qaxxayidoogeeta yedettoosona; qassi neeni dechchidoogeetu tuggaabaa denttidi haasayoosona. 27Neeni eta nagaraa bolli eta nagaraa gujjada mazggafa; ne atotettaappe eta aibinne gakkoppo. 28Eti de7o maxaafaappe qucettona; xillo asaara mazggafettoppona. 29Taani waayettaiddanne tuggataidda de7ais. Abeet Xoossau, tana ashshada, saro sohuwan wotta. 30Taani Xoossaa sunttaa yettan galatana; galataa imuwan a gitayana. 31Hegeenne, booraa yarshshiyoogaappe woikko kacaama korimaa yarshshiyoogaappe aadhdhidi, GODAA ufaissana. 32Naaqettidaageeti tana GODAI ashshidoogaa be7idi ufaittona. Inttenoo Xoossaakko shiiqiyaageetoo, intte wozanai minetto. 33Aissi giikko, GODAI hiyyeesatuyyo siyees; qasho keettan de7iya ba asaakka karenna. 34Saloinne sa7ai, qassi abbainne a giddon woxxi qaaxxiya ubbati GODAA galatona. 35Aissi giikko, Xoossai Xiyoone ashshana; Yihudaa katamaa zaaridi keexxana. Keexxin a asai yan de7ananne he biittai etassa gidana. 36A ashkkaratu naati he biittaa laattana; a sunttaa siiqiyaageeti yan de7ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\