Psalm 7

1Abeet GODAU, ta Xoossau, taani neekko baqatada qosettais. Tana yedettiya ubbatuppe neeni tana ashsha ekka. 2Neeni tana ashshennabaa gidikko, eti tana gaammuwaadan zaazidi, ooninne ashshennan dafidi carqqayana. 3Abeet GODAU ta Xoossau, taani asa naaqqidabaa gidikko, hegeenne ta laggiyaassi lo77uwaa gishshaa iitaa zaaridabaa gidikkonne, woikko gaasoi bainnan ta morkkiyaa bonqqidabaa gidikko, hagaa mala yohotuppe issuwaanne taani oottidobaa gidikko, 5ta morkkee tana yedettidi oiqqo. Oiqqidi tana sa7an kinchcheretto; yaatidi, tana biittan oli bayo. 6Abeet GODAU, ne hanqquwan denddada, ta morkketu eexxiya hanqquwaa xaissa. Ta Xoossau, beegotta; tumaa pirdda. 7Deretu yaa7ai ne yuushuwan shiiqo; neeni etappe bollaara gidada haara. 8GODAI dere asata bolli pirddees. Abeet GODAU, taayyo ta xillotettaadaaninne ta suuretettaadaaninne pirdda. 9Qofaanne wozanaa qorada eriya xillo Xoossau, iitatu geniyaa neeni xaissa. SHin xilluwaa sarotan mintta wotta. 10Wozanaa xilluwaa ashshiya Xoossai taayyo gonddalle. 11Xoossai xillo pirddiyaagaa; i hachchi hachchi hanqqettiya Xoossaa. 12Asi ba nagaraa paaxidi simmennan ixxikko, Xoossai ba bisuwaa leefees; i ba wonddafiyaa tolidi giigissees. 13I ba woriya ola miishshata giigissees; tamaa lacuwaadan pol77attiya ba zubbiyaa giigissees. 14Iitatettaa shahaaridi, geniyaa abbe ixetidaagee, wordduwaa yelees. 15Hara asatuyyo olla bookkida asi ba bookkido ollan bau kunddees. 16I ehiyo genee a huuphiyau simmees. A makkalainne a huuphiyau simmees. 17GODAA xillotettaa gishshataayyo taani GODAA galatana; qassi Ubbaappe Xoqqiya GODAA sunttaayyo taani galataa yexxana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\