Psalm 70

1Abeet Xoossau, tana ashshanau eeno ga; abeet GODAU, tana maaddanau eesota. 2Tana woranau koyiyaageeti yeellatonanne kauyyona. Taani qohettanaagaa amottiyaageeti, kauyyidi guyye simmona. 3Ta bolli, "Au hashshu! Hashshu!" giidaageeti xoonettido gishshau yeellatona. 4SHin nena koyiya ubbati nenan ufaittonanne hashshu goona. Qassi ne atotettaa dosiyaageeti ubbati, "Xoossai gitato!" yaagona. 5Taani hiyyeesanne metootanchcha; abeet Xoossau, eesuwan taakko haaya. Tana maaddiyainne ashshiyai nena; abeet GODAU, gam77oppa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\