Psalm 71

1Abeet GODAU, taani neekko baqatais; audenne tana yeellayoppa. 2Ne xillotettan tana wotta ekka; ne haittaa taakko yeggada, tana ashsha. 3Neeni taani geemmiyo wogga zaallanne tana ashshiya mino qato gida. Ee, neeni ta wogga zaallaanne ta qato. 4Abeet ta Xoossau, iitatu kushiyaappenne, pala qareti bainna asatu wolqqaappe tana ashsha. 5Aissi giikko, abeet Ubbaa Haariya GODAU, neeni taani ufaissan naagiyoogaanne ta yelagatettaa wodiyaappe doommada, taani ammanettiyoogaa gidadasa. 6Taani yelettiyo wodiyaappe doommada nenan zemppaas; ta aayee uluwaappe wodhdhoosappe doommada neeni tana naagadasa. Ubbatonkka ta galatai neessa. 7Neeni taayyo baqata attiyo wolqqaama soho gidido gishshau, ta de7oi daro asaayyo leemiso gidiis. 8Gallassa ubban ta doonai ne galataaninne ne bonchchuwan kumiis. 9Taani cimido wodiyan tana oloppa; ta wolqqai ixxido wodiyan tana aggoppa. 10Aissi giikko, ta morkketi ta bolli haasayoosona, Tana woranau koyiyaageeti issippe shiiqidi maqettoosona. 11Eti, "Xoossai a aggiis; yedettidi a oiqqoos. Aissi giikko, a ashshanai ooninne baawa" yaagoosona. 12Abeet Xoossau, taappe neeni haakkoppa. Abeet ta Xoossau, tana maaddanau ellella. 13Tana mootiyaageeti yeellatidi xayona. Tana qohanau koyiyaageeti yeellaanne kaushshaa maayona. 14SHin tana gidikko, taani ubbaton nena ufaissan naagana. Taani gujja gujjada nena galatana. 15Woisaakko likkiyaa erana xayikkokka, ta doonai gallassa ubban ne xillotettaabaanne ashshiya ne oosuwaabaa yootana. 16Taani Ubbaa Haariya GODAA wolqqan yaana; yaada ne xalaalai xillo gidiyaagaa awaajjana. 17Abeet Xoossau, neeni ta yelagatettaappe doommada tana tamaarissadasa. Ha77i gakkanaassi taani ne garamissiya oosuwaabaa yootais. 18Abeet Xoossau, ne wolqqaanne ne minotettaa yiya yeleta ubbaassi yootana gakkanaassi, taani cimada puulummikkokka tana aggoppa. 19Abeet Xoossau, ne xillotettai bolla saluwaa gakkiis. Abeet gitabaa oottida Xoossau, ne mali ooninne baawa. 20Neeni ta bolli daro metuwaa ehaadasa; gidikkonne, neeni ta de7uwaa zaarada ooraxissana; neeni tana duufuwan gelennaadan naagana. 21Neeni ta bonchchuwaa kaseegaappe darissana; neeni tana zaarettadakka minttettana. 22Abeet ta Xoossau, ne tumatettaa gishshau, taani nena diittan galatana. Abeet Israa7eela geeshshau, taani maazinqqiyan nena sabbana. 23Taani diixxaidda, ufaissau ta qaalaa xoqqu oottada yexxana; neeni tana ashshido gishshau, taani nena sabbana. 24Ta inxxarssai ne xillo oosuwaabaa ubba gallassi yootana; aissi giikko, tana qohanau koyiyaageeti yeellatidosonanne kauyyidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\