Psalm 72

1Abeet Xoossau, kawoi ne suuretettan pirddanaadan, neeni a tamaarissa; nu kawuwaayyo ne xillotettaa imma. 2Yaatikko, i ne asau xillotettan pirddo; naaqettidaageetayyookka suure daannato. 3Dereti sarotettaa aifiyaa, keratikka xillotettaa aifiyaa ne asaayyo aifona. 4He kawoi asaa giddon naaqettidaageetu gishshaa mootetto; hiyyeesata i ashsho; huqqunniyaageeta i mentteretto. 5Abeet Xoossau, awainne aginai de7iyo wode ubban, yeletaappe yeletaa gakkanaashin, ne asai neeyyo goinno. 6Kawoi shooqan bukkiya iraanne gadiyaa kalissiya iraa mala gido. 7I de7iyo laitta ubban xillotettai daayo; aginai xayana gakkanaassi sarotettai daro. 8Abbaappe abbaa gakkanaassi, qassi Efiraaxiisa SHaafaappe sa7aa gaxaa gakkanaassi i haaro. 9Bazzo asati ayyo hokkona; a morkketi buhiyaa laaccona. 10Tarsseesanne haruurotu kawoti ayyo giiraa giirona. Arabanne Saaba kawoti ayyo imuwaa ehoona. 11Kawotu ubbai ayyo gulbbatona; kawotettati ubbai ayyo kiitettona. 12A xeesiya hiyyeesata, naaqettidaageetanne maaddiyaabi bainnaageeta i ashshees. 13Hiyyeesatussinne manqqotussi i qarettees; hiyyeesatu shemppuwaa ashshees. 14Eta naaquwaappenne makkalaappe i wozees. Eta suuttai a sinttan al77o. 15Kawoi shemppo gam77o; Araba biittaa worqqai ayyo imetto. Paccennan ayyo woosai woosetto; gallassa ubban i anjjetto. 16Biittan daro kattai mokko; dereti kattan kamettona. Biittai Liibaanoose deree mokkiyoogaadan kattaa mokko; maatai dembbaa kumiyoogaadan asai katamaa kumo. 17Kawuwaa sunttai merinau de7o; awai de7ido keesa ubban xeegettiiddi, gam77o. Asai ubbai a baggaara anjjettana; kawotettati ubbai a, "Ufaitta" yaagidi anjjana. 18Maalaalissiyaabaa barkka oottiya GODAASSI, Israa7eela Xoossaassi galatai gido. 19A bonchcho sunttai merinaayyo galatetto; a bonchchoi sa7aa ubbaa kumo. Amin77i. Amin77i. 20Isseya na7aa Daawita woosai hagan polettiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\