Psalm 73

1Xoossai Israa7eelayyo tumuppe lo77o; wozanaa geeshshatuyyo i keha. 2SHin tana gidikko, ta gedee xubettanau guuttaa attiis; ta tohoi hallixxanau matiis. 3Aissi giikko, iita asatuyyo sarotettai de7iyoogaa be7ada, he otoranchchata taani qanaataas. 4Etayyo tuggi baawa. Eta bollai payyanne mino. 5Eti hara asai tuggatiyoogaadan tuggatokkona; eti hara asaagaadan metuwan shocettibookkona. 6Hegaa gishshau, eti otoruwaa alleeqodan qooriyan aattoosona; makkalaa afaladan maayoosona. 7Eta wozanai iitabaa pulttees. Eta qofai pala halchchoi kumidoogaa. 8Eti baceessoosonanne iitabaa haasayoosona; eti bantta otoruwan harata un77ettanau naassoosona. 9Eti saluwan de7iya Xoossaa bantta doonan cayoosona. Sa7an de7iya asaa bollikka bantta inxxarssan otoruwaa haasayoosona. 10Hari atto, Xoossaa asaikka etakko simmana; eti yootiyoobaakka eesuwan ammanana. 11Eti, "Xoossai nubaa ainne erenna; Ubbaappe Xoqqiya Xoossai ainne be7enna" yaagoosona. 12Simmi iitati hagaa mala; eti ubbatonkka injjetin de7oosona; eti gujji gujji duretoosona. 13Yaatikko, taani ta wozanaa geeshsha oottidoogeenne taani ta xillotettaa bessanau ta kushiyaa meecettidoogee tumuppe mela. 14Gallassa kumettan taani metuwan shocettaas; wonttin wonttin qaxxayettaas. 15Taani iitatudan, "Xoossai erenna" yaagidaakko, taani ne asaayyo ammanettennaagaa gidana shin. 16Taani ha ubba yohuwaa eranau qoppiyo wode, taayyo erettenna deexobaa gidiis. 17SHin taani Xoossaa geeshsha sohuwaa gelido wode, iitatu wurssetta qaadaa akeekaas. 18Eta neeni tumuppe hallixxiya sohuwan utissaasa; neeni eta onggaasanne bashshaasa. 19Eti akeekennan xayidosona; dagaman issoi attennan mule wuridosona. 20Issi asi beegottiyo wode, i aimuwan be7idobai dogettiyoogaadan, abeet Godau, neeni denddiyo wode, etabaa ubbaa dogana. 21Taani yiillotido wodenne ta wozanan mishettido wode, 22ainne akeekennan dammaas; taani ne sinttan miizza mala gidaas. 23SHin taani ubbatookka nenaara de7ais; ta ushachcha kushiyaa neeni oiqqadasa. 24Ne zoriyan tana kaalettaasa; hegaappe guyyiyan neeni tana bonchchuwaayyo efaana. 25Taayyo saluwan neeppe attin, harai ooni de7ii? Taani neeppe attin, sa7an harabaa aibanne amottikke. 26Ta wolqqainne ta wozanai daafuranau danddayees; shin Xoossai ta wozanaa minttiyaagaanne merinaayyo tana gakkida saamaa. 27Neeppe haakkiyaageeti xayana; nena kaddiyaageeta ubbaa neeni wurssana. 28SHin taassa gidikko, taani Xoossaa matan de7iyoogee taayyo lo77o. Taani Ubbaa Haariya GODAA taayyo baqata attiyo soho oottaas. Hegaa gishshau, a oosuwaa ubbaa taani yootana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\